Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 57456Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10”, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

Vaststelling bestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10”, gemeente Franekeradeel 

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 28 september 2017 het bestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10” ongewijzigd vastgesteld.

 

Het perceel Konkelswei 10 ligt aan de noordzijde van Oosterbierum, middenin het glastuinbouwgebied. Op dit moment staat er vervallen bebouwing op het perceel. Het perceel is onlangs aangekocht. De nieuwe eigenaren willen het perceel gaan gebruiken om hier de bedrijfsactiviteiten van hun huidige loon- en aannemersbedrijf uit Tzummarum te vestigen. Op dit moment huren zij daar een loods. Het is de bedoeling om op het perceel Konkelswei 10 een nieuwe loods te bouwen en bestaande bebouwing te verwijderen of op te knappen. De bedrijfswoning blijft bestaan en de boomgaard aan de noordkant van het perceel blijft behouden. Omdat volgens het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2013” uitsluitend glastuinbouw is toegestaan, moet voor dit perceel en voor deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

 

Het zogenoemde planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPBUIKONKLSW102016-VAS1

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 U kunt het bestemmingsplan bekijken

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis kunt u terecht in de naast het gemeentehuis gelegen tijdelijke units aan de Harlingerweg 18. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 ligt het bestemmingsplan voor u klaar. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl of onze gemeentelijke website www.franekeradeel.nl (tabblad Wonen en werken en vervolgens via sub tabbladen Bouwen en wonen, Bestemmingsplannen, Vastgesteld).

 

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Dan kunt u in beroep gaan. Dit kunt u binnen zes weken doen, tot en met 22 november 2017. U kunt alleen in beroep gaan als:

 • 1.

  u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft gegeven, en

 • 2.

  u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het vastgestelde bestemmingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent 

  U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

  In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

   

Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.