Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2017, 57453Ruimtelijke plannenBeheersverordening Oudewater en landelijk gebied Hekendorp en Papekop

Logo Oudewater

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 28 september 2017 de beheersverordening “Oudewater en Landelijk gebied Hekendorp en Papekop” met identificatienummer NL.IMRO.0589.BVOudewater-BVA1, heeft vastgesteld.

Om een actueel planologisch kader te behouden is vooruitlopend op de actualisatie van de bestemmingsplannen een beheersverordening opgesteld voor de bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar.

De beheersverordening omvat de bebouwde kom van Oudewater (met uitzondering van bedrijventerrein Tappersheul) en Landelijk gebied Hekendorp en Papekop.

De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden blijven  bestaan.

 

Beheersverordening inzien

De beheersverordening is vanaf 11 oktober 2017 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website www.oudewater.nl. De beheersverordening is tevens op afspraak in te zien op het stadskantoor in Oudewater, tel. 140348.

 

Geen bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.

 

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking.

Oudewater, 10 oktober 2017