Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 57262VergunningenOntwerp-projectafwijkingsbesluit Anskereed 2 te Berltsum

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 23 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp-projectafwijkingsbesluit voor uitbreiding van het agrarisch bedrijf op het perceel plaatselijk bekend Anskereed 2 te Berltsum.

De stukken, waaronder de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de raad zijn in te zien bij de centrale balie van het gemeentekantoor, alsmede via www.menameradiel.nl (klik links op “bestemmingsplannen” en vervolgens op ”projectafwijkingsbesluiten”). Aan het plan kan op basis van artikel 2.12, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking worden verleend.

Het ontwerp-besluit met bijbehorende stukken wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage gelegd. Voordat het definitieve besluit wordt genomen kan een ieder binnen de terinzagetermijn zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam of via de mail: gemeente@menameradiel.nl. Behandelend ambtenaar: G. Hoekstra.