Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 57114Ruimtelijke plannen

Kennisgeving voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost Rilland – Tilburg, Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu

Voorbereidingsbesluit

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost van het 380 kV-station Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg wordt vastgelegd. In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond vast en de regels voor het gebruik ervan.

De ministers hebben voor Zuid-West 380 kV Oost een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.

Wat gaat er gebeuren?

Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat globaal het voorgenomen plangebied van het vast te stellen inpassingsplan. Het gebied bestaat uit een aantal zones met de volgende breedtes:

 • 240 meter breed voor het bovengrondse tracé (120 meter aan weerszijden van het hart van de verbinding),

 • 270 meter breed voor de reconstructies (135 aan weerszijden van het hart van de verplaatsing van de bestaande verbinding),

 • 100 meter breed voor het 380 kV-kabeltracé (50 meter aan weerszijden van het tracé) en

 • 50 meter breed voor het 150 kV-kabeltracé (25 meter aan weerszijden van het tracé).

Daarnaast is een zone opgenomen voor de uitbreiding van het 150 kV-station Oosteind en het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg. Uitzondering op de breedtes gelden bij bijzondere oplossingsrichtingen in het tracé, zoals de reconstructies van bestaande verbindingen aan de westzijde van de A17 bij Halderberge, bij Hooge Zwaluwe en bij De Moer. Deze reconstructies worden nog verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ten noordwesten van Roosendaal een optimalisatieverzoek uitgewerkt waarvoor een bredere zone is opgenomen. Bij de kruising met de A16 is een bredere zone opgenomen in verband met mogelijke risico’s voor de veiligheid van de verbinding als gevolg van andere ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied en om ruimte te bieden voor nadere afstemming tussen de verschillende initiatiefnemers. Ook voor deze locaties geldt dat alleen op basis van locatiespecifieke afwegingen mogelijk een verschuiving van het hart van de verbinding plaats kan vinden. De zones zijn bedoeld als marge, zodat zeker wordt gesteld dat er zich in de directe nabijheid van het tracé geen ontwikkelingen voordoen die kleine aanpassingen in het tracé onmogelijk maken.

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in dit gebied, dan moet rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag wordt aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet toegestaan, tenzij daar een specifieke omgevingsvergunning voor wordt verleend. Het gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit. Deze kaart is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waarom is project ‘Zuid-West 380 kV Oost’ nodig?

Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen is het noodzakelijk dat we ons elektriciteitsnet continu verbeteren. Het huidige hoogspanningsnet in Zeeland en West-Brabant wordt op dit moment maximaal belast. Dit levert risico’s op bij het transport van elektriciteit. Om de leveringszekerheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen, zijn een nieuwe verbinding en een nieuw hoogspanningsstation nodig.

Het Ministerie van Economische Zaken draagt er samen met bedrijven, gemeenten en provincies aan bij dat dit op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier gebeurt.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende kaart liggen met ingang van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

 • Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

 • Gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

 • Gemeente Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom

 • Gemeente Steenbergen, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

 • Gemeente Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal

 • Gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

 • Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch

 • Gemeente Drimmelen, Park 14921 BV Made

 • Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer

 • Gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk

 • Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen

 • Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout

 • Gemeente Loon op Zand, Anton Pieckplein 1, 5171 CV Kaatsheuvel

 • Gemeente Tilburg, Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 13 oktober 2017. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bureau-energieprojecten.nl onder Zuid-West 380 kV Oost. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u meer weten?

Meer informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79.