Beheersverordening Buitengebied Menameradiel vastgesteld

Logo Menameradiel

De raad van Menameradiel heeft in haar vergadering van 28 september vastgesteld de Beheersverordening Buitengebied Menameradiel. Deze beheersverordening treedt in de plaats van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2007, dat aan het einde van zijn werkingsduur is. Een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente is in voorbereiding en zal vermoedelijk in 2018 worden vastgesteld. Voor de tussenliggende periode wordt de beheersverordening van kracht.

U kunt het plan inzien op de website van de gemeente (www.menameradiel.nl, klik op “bestemmingsplannen”) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omschrijving plan

De Beheersverordening Buitengebied Menameradiel is inhoudelijk vrijwel gelijk aan het bestaande bestemmingsplan Buitengebied. Zo zijn de regels over bouwen en gebruik gelijkluidend. Alleen op het punt van wat verdergaande vrijstellingen en afwijkingen van de regels en het wijzigen en uitwerken van het plan is de beheersverordening beperkter. Ten opzichte van het bestemmingsplan zijn in de beheersverordening de volgende zaken komen te vervallen:

  • de mogelijkheid vrijstelling te verlenen voor de vergroting van stalruimte bij bestaande intensieve veehouderijbedrijven;

  • de mogelijkheid vrijstelling te verlenen voor het oprichten van een mestvergistingsinstallatie voor het eigen agrarisch bedrijf;

  • de mogelijkheid vrijstelling te verlenen voor het aanleggen van een mestopslag van maximaal 750 m2;

  • de mogelijkheid vrijstelling te verlenen voor het oprichten van een mestvergistingsinstallatie voor het eigen agrarisch bedrijf binnen de bestemming dorpsgebied;

  • de uitsluiting van de aanvullende werking van de Bouwverordening;

  • de mogelijkheid toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid voor het mogelijk maken van de bouw van kleine nutsvoorzieningen, de vergroting van een agrarisch bedrijf van 1,5 naar 2 ha., de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven, het wijzigen van voormalige agrarische bedrijven naar de functies wonen en bedrijven en het vergoten van het aantal windturbines bij de aanduiding “windturbinepark”;

  • de overgangsbepalingen.

Omschrijving plangebied

Het plangebied van de Beheersverordening is gelijk aan dat van het bestemmingsplan Buitengebied en omvat dus het grondgebied van de gemeente Menameradiel buiten de dorpen.

Rechtsbescherming

Het gaat hier om een besluit van algemene strekking waartegen geen bezwaar of beroep mogelijk is.

Naar boven