Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 56946Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2017, nr. VO/1219283, over het ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 29, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

1. Toestemming

Indien het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, een aanvraag indient om in het schooljaar 2017–2018 deel te kunnen nemen aan de afname van de pilotrekentoets 2A, 2A-ER of 3S, dan wordt de toestemming ambtshalve geacht te zijn gegeven.

2. Aanvraag

De registratie van een afgenomen pilotrekentoets 2A, 2A-ER of 3S in het computerexamensysteem Facet in schooljaar 2017–2018 wordt aangemerkt als aanvraag.

3. Voorwaarden

Aan de toestemming zijn de voorwaarden verbonden als opgenomen in de bijlage.

Toelichting

Sinds schooljaar 2014–2015 neemt een aantal scholen in het voortgezet onderwijs (vo) deel aan de pilotrekentoets 2A (de 2A-toets). Daarnaast zijn sinds schooljaar 2015–2016 de pilotrekentoets 3S (de 3S-toets) en sinds schooljaar 2016–2017 de pilotrekentoets 2A-ER (de 2A-ER-toets) beschikbaar. De inhoud van deze rekentoetsen wijkt af van de reguliere rekentoetsen, respectievelijk de 2F- en 3F-rekentoets. Om deel te kunnen nemen aan de 2A-, 2A-ER- of 3S-toets, hebben scholen toestemming nodig van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze toestemming werd in voorgaande schooljaren telkens op aanvraag van het betreffende bevoegd gezag verleend. Omdat het om een pilot gaat, die uiteindelijk moet leiden tot een beslissing of de 2A-, 2A-ER- of 3S-toets in wet- en regelgeving wordt verankerd, werd die toestemming telkens verleend.

Ook in schooljaar 2017–2018 worden de 2A-, 2A-ER- en 3S-toets voortgezet. Omdat het systeem van aanvragen zowel voor scholen als voor de Minister veel extra lasten met zich bracht, is besloten om bij besluit van algemene strekking ambtshalve toestemming te verlenen aan alle bevoegde gezagen van vo-scholen. De registratie van de afgenomen toetsen in het computerexamensysteem Facet wordt in dit kader als aanvraag aangemerkt. Op deze manier kunnen bevoegde gezagen heel eenvoudig deelnemen aan de pilot. Voor scholen die niet willen deelnemen aan de pilot, heeft dit besluit geen gevolgen.

Aan de toestemming zijn voorwaarden verbonden, die in de bijlage zijn opgenomen. De voorwaarden zijn ook opgenomen in de brochure Kaders rekentoets vo 2018 van het College voor Toetsen en Examens, dat de 2A-, 2A-ER- en 3S-toets afneemt. Indien scholen vragen hebben over de 2A-, 2A-ER- of 3S-toets, kunnen zij contact opnemen met het examenloket: examenloket@duo.nl.

Een belanghebbende kan tegen een toestemmingsbesluit bezwaar maken binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ingediend. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar is te vinden op www.bezwaarschriftenocw.nl.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker namens deze, de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, A. Oppers

BIJLAGE – VOORWAARDEN TOESTEMMING

Pilotrekentoets 2A en 2A-ER

In schooljaar 2017–2018 vindt een voortgezette pilot plaats met de 2A- en 2A-ER-toets, die binnen het vo specifiek bedoeld is voor de basisberoepsgerichte leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo-bb).

Voor de 2A- en 2A-ER-toets gelden in 2017–2018 de volgende kaders:

 • 1. De 2A- en 2A-ER-toets worden afgenomen in Facet.

 • 2. Alle vmbo-bb-scholen kunnen met kandidaten uit het derde en/of vierde leerjaar aan de pilot deelnemen.

 • 3. Scholen nemen de 2A- of 2A-ER-toets af naast de rekentoets 2F of 2ER. Een leerling kan dus niet alleen de 2A- of 2A-ER-toets afleggen, maar moet ook de rekentoets 2F of 2ER een keer afleggen.

 • 4. Voor de deelnemende vmbo-bb-leerlingen is de 2A- of 2A-ER-toets een extra kans. Naast deelname aan de 2A-toets heeft de leerling dus nog recht op zijn kansen voor de rekentoets 2F of 2ER.

 • 5. Eindexamenkandidaten 2018 mogen beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de rekentoets 2F/2ER of het cijfer voor de 2A- of 2A-ER-toets. Daarbij is niet zichtbaar dat het een cijfer voor de 2A- of 2A-ER-toets is.

 • 6. De afname van de 2A- en 2A-ER-toets vindt plaats binnen de drie afnameperiodes.

 • 7. Voor dyslectische kandidaten is er een mogelijkheid tot automatische verklanking bij de 2A- en 2A-ER-toets.

 • 8. Voor de 2A-toets zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar.

 • 9. Van de afnames van de 2A- en 2A-ER-toets worden geen domeinrapportages geleverd.

 • 10. Ten aanzien van toetslengte (aantal opgaven), toetsduur, terugbladeren, geheimhouding, toegestane hulpmiddelen en bewaartermijn gelden voor de 2A-toets dezelfde regels als voor de rekentoets 2F. Voor de 2A-ER-toets gelden dezelfde regels als voor de rekentoets 2ER.

Bovengaande voorwaarden zijn ook opgenomen in paragraaf 3.21 van de brochure ‘Kaders rekentoets vo 2018’.

Pilotrekentoets 3S

Voor leerlingen in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) die meer aankunnen, is er een 3S-toets die geen consequenties heeft voor de doorstroom naar het hoger onderwijs. In maart 2018 kunnen scholen met hun vwo-leerlingen weer deelnemen aan een pilot als voorbereiding op de invoering van de rekentoets 3S.

Voor de pilot gelden in 2017–2018 de volgende kaders:

 • 1. De 3S-toets wordt afgenomen in Facet.

 • 2. Alle vwo-scholen kunnen met kandidaten uit het vijfde en/of zesde leerjaar aan de pilot deelnemen.

 • 3. Scholen nemen de 3S-toets af naast de rekentoets 3F. Een leerling kan dus niet alleen de 3S-toets afleggen, maar moet altijd ook de rekentoets 3F afleggen.

 • 4. Voor de deelnemende vwo-leerlingen is de 3S-toets een extra kans. Naast deelname aan de 3S-toets heeft de leerling dus nog recht op zijn kansen voor de rekentoets 3F.

 • 5. Eindexamenkandidaten 2018 mogen beslissen welk cijfer op de cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de rekentoets 3F of het cijfer voor de 3S-toets. Daarbij is niet zichtbaar dat het een cijfer voor de 3S-toets is: het wordt vermeld als ‘3F’.

 • 6. De afname van de 3S-toets vindt alleen plaats in de tweede afnameperiode (maart 2018). Er is voor de 3S-toets geen inhaalmogelijkheid.

 • 7. Voor dyslectische kandidaten is er de mogelijkheid tot verklanking.

 • 8. Voor de 3S-toets zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar.

 • 9. Van de afnames van de 3S-toets worden geen domeinrapportages geleverd.

 • 10. Ten aanzien van toetslengte (aantal opgaven), toetsduur, terugbladeren, geheimhouding, toegestane hulpmiddelen en bewaartermijn gelden dezelfde regels als voor de rekentoets 3F.

Bovengaande voorwaarden zijn ook opgenomen in paragraaf 3.22 van de brochure ‘Kaders rekentoets vo 2018’.