Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 56928

Gepubliceerd op 9 oktober 2017 09:00Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017, nr. DE/122061, houdende regels voor het instellen van een jury voor toekenning van de Joke Smitprijs, voor de werkwijze van de jury en voor de voordracht van de kandidaten (Regeling toekenning Joke Smitprijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Besluit van 10 oktober 1985, tot instelling van de Joke Smitprijs en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

gendergelijkheid:

gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen van en voor mannen en vrouwen in de Nederlandse samenleving;

Joke Smit aanmoedigingsprijs:

Joke Smit aanmoedigingsprijs als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit van 10 oktober 1985, tot instelling van de Joke Smitprijs (Stb. 1985, 597);

Joke Smit oeuvreprijs:

Joke Smit oeuvreprijs als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit van 10 oktober 1985, tot instelling van de Joke Smitprijs (Stb. 1985, 597);

jury:

jury als bedoeld in artikel 2;

Minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2. Instelling en taak jury

 • 1. De Minister stelt in het jaar van de beoogde toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs een onafhankelijke jury in. De jury wordt opgeheven op de dag na de datum waarop het verslag, bedoeld in artikel 12, is opgeleverd.

 • 2. De jury, bedoeld in het eerste lid, heeft tot taak aan de Minister schriftelijk advies uit te brengen over de toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs. De jury draagt kandidaten voor overeenkomstig de procedure beschreven in deze regeling en met inachtneming van de selectiecriteria, opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

 • 3. De kandidaat voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs wordt door het publiek geselecteerd overeenkomstig de wijze omschreven in het protocol, opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Leden van de jury

 • 1. De jury, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3. De benoeming geschiedt telkens voor de duur van de instelling van de jury, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 4. Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5. De Minister wijst twee ambtenaren van zijn ministerie aan als secretaris en plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris ondersteunen de jury en voeren het secretariaat.

Artikel 4. Bekendmaking jury en aanmelding kandidaten

De Minister doet van de instelling en samenstelling van de jury mededeling in de vorm van een persbericht. Hij vermeldt daarbij tevens de wijze waarop en tot welke datum kandidaten voor de Joke Smit oeuvreprijs kunnen worden aangemeld.

Artikel 5 Werkwijze

Bij de vaststelling van haar advies en kandidaatstelling gaat de jury als volgt te werk:

 • 1. De secretaris stelt een voorlopige kandidatenlijst op van de personen, groepen of instellingen, die zijn aangemeld voor de Joke Smit oeuvreprijs. De lijst kan worden aangevuld met personen die door de juryleden zelf worden aangedragen.

 • 2. Ieder jurylid brengt een stem uit op ten hoogste vijf personen, groepen of instellingen op de lijst, van wie hij van mening is dat deze het meest voor de Joke Smit oeuvreprijs in aanmerking komen gelet op de selectiecriteria opgenomen in bijlage I bij deze regeling en rekening houdend met de eisen aan de voordracht, bedoeld in artikel 8. De juryleden kunnen zich onthouden van stemmen.

 • 3. De secretaris telt de stemmen en stelt een definitieve kandidatenlijst op van ten hoogste tien kandidaten voor de Joke Smit oeuvreprijs in de volgorde van degenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

 • 4. De jury beraadslaagt zo nodig één of meerdere keren over de definitieve kandidatenlijst. Na afronding van de beraadslagingen stemt ieder jurylid op die persoon, groep of instelling, die hij aan de Minister wenst voor te dragen voor toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs.

 • 5. Over de kandidat3.en die aan de Minister worden voorgedragen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

 • 6. Indien de telling v5.an de stemmen niet leidt tot één kandidaat voor de Joke Smit oeuvreprijs vindt herstemming plaats over die kandidaten op wie een of meer stemmen zijn uitgebracht.6. Indien ook herstemming niet leidt tot één kandidaat voor één of beide prijzen beslist de voorzitter over de voordracht aan de Minister.

Artikel 6. Advies

 • 1. De jury brengt tijdig in het jaar van toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs zijn advies uit aan de Minister.

 • 2. De Minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het advies aan de voorzitter mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 3. Indien de Minister zich niet met het jury-advies kan verenigen of één of beide voorgedragen kandidaten hebben kenbaar gemaakt niet voor toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs in aanmerking te willen komen, kan de Minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 7. Informatieplicht

De jury verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Eisen aan de voordracht

 • 1. Voor toekenning van zowel de Joke Smit oeuvreprijs als de Joke Smit aanmoedigingsprijs kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die de prijs reeds heeft ontvangen;

  • b. een persoon die deel uitmaakt van de jury;

  • c. een persoon, groep of instelling die in het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt subsidie van de Minister ontvangt, waarmee de voorgedragen activiteit wordt gefinancierd.

 • 2. Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voorgedragen.

 • 3. Een persoon, groep of instelling kan in het betreffende jaar niet tegelijk worden voorgedragen voor zowel de Joke Smit oeuvreprijs als de Joke Smit aanmoedigingsprijs.

 • 4. De Joke Smit oeuvreprijs en de Joke Smit aanmoedigingsprijs kunnen elk niet worden gesplitst.

Artikel 9. Toekenning en uitreiking

 • 1. De Joke Smit oeuvreprijs en de Joke Smit aanmoedigingsprijs kunnen elke twee jaar worden toegekend, te rekenen vanaf het jaar 1985.

 • 2. Uitreiking van de Joke Smit oeuvreprijs en de Joke Smit aanmoedigingsprijs vindt steeds zoveel mogelijk plaats in de tweede helft van het jaar.

Artikel 10. Vergoeding

 • 1. De voorzitter en andere leden van de jury, voor zover niet vallend onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, ontvangen per vergadering een vergoeding. De vergoeding per vergadering van de leden van de jury bedraagt 2% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 2. De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de jury bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de jury is toegekend.

 • 3. De voorzitter en andere leden van de jury ontvangen tevens een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

 • 4. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 11. Kosten van de jury

De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen; en

 • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 12. Verantwoording

De jury biedt de Minister binnen zes weken na uitreiking van de Joke Smit oeuvreprijs een verslag aan waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten van de voorafgaande juryperiode.

Artikel 13. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de jury en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14. Openbaarmaking en archiefbescheiden

 • 1. Rapporten, notities, verslagen en andere producten, welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

 • 2. De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Intrekking en overgangsrecht

 • 1. Het Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie wordt ingetrokken.

 • 2. De jury onderscheidenlijk de juryleden, ingesteld of benoemd op grond van het Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie, gelden vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling als ingesteld of benoemd op grond van deze regeling ten behoeve van de Joke Smit oeuvreprijs 2017, met dien verstande dat de opheffing van de jury plaatsvindt op het moment, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van het Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning Joke Smitprijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

BIJLAGE I ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2, TWEEDE LID, EN 5, TWEEDE LID, VAN DE REGELING TOEKENNING JOKE SMITPRIJS

SELECTIECRITERIA JOKE SMIT OEUVREPRIJS

Het formele criterium op grond van het Besluit instelling Joke Smitprijs is dat de betrokken persoon, groep of instelling een fundamentele en langdurige bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in de Nederlandse samenleving.

Het formele criterium vertaalt zich in de volgende selectiecriteria:

 • 1. de bijdrage heeft betrekking op een onderwerp dat veel heeft betekend voor de gendergelijkheid in Nederland (de Minister kan per keer een thema vaststellen) en moet aansluiten op de actualiteit en de prioriteiten in het overheidsbeleid.

 • 2. De bijdrage is zowel van betekenis voor individuele levens van vrouwen als voor verandering van maatschappelijke structuren.

De prijs is een kroon op al het gedane werk (oeuvreprijs) van een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrouwenemancipatieproces.

BIJLAGE II ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE REGELING TOEKENNING JOKE SMITPRIJS

PROTOCOL

Elke twee jaar kan de Joke Smit aanmoedigingsprijs worden uitgereikt. Vanaf 2017 zal de Joke Smit aanmoedigingsprijs worden gekozen door het publiek en niet de jury, zoals bedoeld in artikel 2 van de Regeling toekenning Joke Smitprijs. Middels een online stemtool kan iedereen die dat wil stemmen op een van de voor de aanmoedigingsprijs aangedragen kandidaten. Hoe de kandidaten kunnen worden aangedragen wordt bekendgemaakt via een persbericht. Voordat de aangedragen kandidaten definitief worden genomineerd, wordt nagegaan of zij voldoen aan de eisen aan de voordracht (artikel 8 van de Regeling toekenning Joke Smitprijs) voor de prijs.

De kandidaten die aan de eisen voldoen komen op de Facebookpagina van de prijs als ‘genomineerde’. Zodra ze ‘genomineerd’ zijn voor de Aanmoedigingsprijs en er dus op hen gestemd kan worden krijgen de genomineerden een bericht daarover. OCW kan de genomineerden vragen om zelf een vlog te maken voor de Facebookpagina. De Minister kan in een uitzonderlijk geval besluiten de prijs niet uit te reiken aan de door het publiek gekozen persoon, groep of instelling, naar analogie van artikel 6, derde lid, van de Regeling toekenning Joke Smitprijs. Deze mogelijkheid is opgenomen, omdat de prijs een regeringsprijs is.

Indien een persoon, groep of instelling wordt voorgedragen voor de Joke Smit oeuvreprijs door de jury en tevens door het publiek wordt gekozen voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs vanwege een recente bijdrage aan het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes, krijgt deze persoon, groep of instelling de Joke Smit oeuvreprijs. De persoon, groep of instelling die op nummer twee was geëindigd voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs wordt daarmee nummer een voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs.

TOELICHTING

Het Instellingsbesluit jury Joke Smitprijs bevat regels met betrekking tot de instelling, de werkwijze, de taak en de vergoeding van de jury voor de toekenning van de Joke Smitprijs, alsmede de criteria voor de voordracht van kandidaten aan de Minister.

De prijs is bij koninklijk besluit van 10 oktober 1985 ingesteld (Stb. 1985, 597). Dit Besluit is kortgeleden gewijzigd. De mogelijkheden voor de toekenning van de Joke Smitprijs zijn uitgebreid en de terminologie is aangepast zodat de prijs beter aansluit bij het moderne emancipatiebeleid, dat heden ten dage ziet op de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in de Nederlandse samenleving en daarmee het proces van gendergelijkheid.

Naast de Joke Smitprijs, die een oeuvreprijs is, kan sinds 2011 door de Minister van OCW tevens een aanmoedigingsprijs worden toegekend aan een persoon, groep of instelling die weliswaar nog niet in aanmerking komt voor een oeuvreprijs maar wel veel lof verdient voor een recente bijdrage aan het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes (dit op basis van het Instellingsbesluit jury Joke-Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie). Aangezien beide prijzen hetzelfde doel dienen, namelijk dat erkenning wordt gegeven voor een bijdrage aan het proces van gendergelijkheid, worden vanaf 2017 zowel de oeuvreprijs als de innovatieprijs beide onder de noemer Joke Smitprijs uitgereikt.

Bovengenoemde aanpassingen maakten aanpassing van het Instellingsbesluit jury Joke-Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie noodzakelijk. Met de onderhavige regeling, die in de plaats is getreden van het Instellingsbesluit jury Joke-Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwemancipatie, zijn de regels voor instelling en werkwijze van de jury en de voordracht voor toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs in lijn gebracht met de aanpassingen van het bovengenoemde koninklijk besluit. De jury, waarvoor deze regeling een gewijzigde regeling bevat, treedt enkel op in het kader van de toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs. Voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs is voorzien in een nieuwe wijze van selectie van de kandidaat. Deze kandidaat wordt niet door een jury geselecteerd, maar door publieksstemmen, zoals omschreven in het protocol dat is opgenomen in Bijlage II bij de regeling.

Wat betreft de Joke Smit oeuvreprijs en de instelling en werkwijze van de jury zijn inhoudelijk de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • 1. Vervallen is de norm dat juryleden slechts eenmaal kunnen worden herbenoemd. Bij nader inzien is dat te rigide.

 • 2. Bepaald is dat de jury telkens wordt benoemd voor 1 juli en wordt ontbonden de dag na oplevering van het verslag over de activiteiten van de voorafgaande juryperiode.

 • 3. De norm dat twee weken van te voren een advies moet worden uitgebracht is gewijzigd. Bepaald is dat dat tijdig dient te gebeuren (artikel 6). Daarbij wordt gedacht aan vier tot zes weken voor de geplande uitreiking van de Joke Smitprijs. Tevens is de termijn voor het indienen van het verslag door de jury aangepast. Dit verslag dient te worden ingediend binnen zes weken na uitreiking van de Joke Smitprijs (artikel 12).

 • 4. De werkwijze van de jury om te komen tot een advies en kandidaatstelling is vereenvoudigd. Niet langer wordt per jurylid een lijst opgemaakt van kandidaten. De door het publiek aangemelde kandidaten en door de juryleden zelf aangedragen kandidaten voor de Joke Smit oeuvreprijs worden voortaan maar op slechts één voorlopige kandidatenlijst geplaatst (long-list). Vervolgens kunnen de juryleden stemmen op de kandidaten op deze voorlopige kandidatenlijst. Om te komen tot een definitieve kandidatenlijst waarop niet meer dan 10 kandidaten komen te staan (short-list) brengt ieder jurylid hooguit 5 stemmen uit. Over deze lijst vinden zo nodig een of meerdere beraadslagingen plaats alvorens de jury stemt over de kandidaatstelling. In de meeste gevallen is de stemming, die op de beraadslagingen volgt, de laatste en levert deze naast een kandidaat een top drie op. Aan de top drie wordt meestal bekendheid gegeven in de media. Indien echter twee of meer kandidaten gelijk eindigen vindt herstemming plaats. Indien ook de herstemming niet een kandidaat oplevert die de meerderheid van stemmen heeft, beslist de juryvoorzitter over de voordracht aan de Minister.

 • 5. De grond om personen, groepen of instellingen die subsidie ontvangen uit te sluiten van de voordracht is aangepast. Voortaan zijn alleen nog die personen, groepen en instellingen uitgesloten van de voordracht, die in het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt subsidie van OCW ontvangen voor activiteiten, die op grond van de selectiecriteria prijzenswaardig zijn. Reden is dat huidige uitsluitingsgrond, dat van het Rijk in het betreffende jaar subsidie wordt ontvangen, te strikt bevonden wordt. De activiteiten, die door andere departementen worden gesubsidieerd, hoeven niet direct samen te hangen met de activiteiten die leiden tot een voordracht. Stapeling van subsidie en prijzengeld blijft ongewenst indien de kandidaat in het jaar van de toekenning van de prijs subsidie van OCW voor dergelijke gendergelijkheidactiviteiten ontvangt.

 • 6. Bij de selectiecriteria (die zijn opgenomen in Bijlage I bij de regeling) is toegevoegd ‘en meisjes’. Het gaat om de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in de Nederlandse samenleving. De Joke Smit aanmoedigingsprijs omvatte wel al vrouwen en meisjes. De toevoeging van ‘meisjes’ completeert, daar gendergelijkheid ziet op vrouwen van alle leeftijden in al hun diversiteit.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om tevens enkele redactionele en juridische verbeteringen aan te brengen. Zo worden de regels met betrekking tot het instellen en de werkwijze van de jury en de selectiecriteria voor de voordracht kandidaten samen aangeduid als ‘ministeriële regeling’ en niet langer ‘instellingsbesluit’ genoemd. Daarmee wordt verduidelijkt dat feitelijk en juridisch de Minister elke twee jaar opnieuw een besluit tot instelling van een jury neemt en dat de regeling algemene normen bevat, onder meer die om tweejaarlijks tot de instelling van de jury te komen.

Het Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie is met deze regeling ingetrokken. Ten aanzien van de jury onderscheidenlijk de juryleden, die nog op grond van dit Instellingsbesluit zijn benoemd, geldt dat zij vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling gelden als ingesteld of benoemd op grond van deze regeling ten behoeve van de Joke Smit oeuvreprijs 2017. De opheffing van deze jury vindt echter plaats op het moment, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van het Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling. De jury zal derhalve worden opgeheven op het moment dat drie maanden na de uitreiking zijn verstreken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl