Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 december 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 2 februari 2017 (tot en met 15 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPSRD6012-VAST. Het bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom van Soerendonk.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Naar boven