Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2017, 56635Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 Aagtekerke

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 5 oktober t/m 15 november 2017 het ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 Aagtekerke ter inzage ligt. Deze wijziging omvat het wijzigen van de bestemming op de karakteristieke schuur met de enkelbestemming “Wonen”, te wijziging in de bestemming “Wonen” met maatvoering “maximaal 2 wooneenheden (2) in combinatie met de gebiedsaanduiding “zonder uitbreiding (zu)” voor een gedeelte van het plangebied. Het digitale ontwerp wijzigingsplan is vanaf 5 oktober 2017 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0125WPAagteBgb-OW01. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Vanaf 5 t/m 15 november 2017 kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgermeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de heer A. de Looff (Arnoud), tel. (0118) 555233.

 

 

Domburg, 4 oktober 2017

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag