Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2017, 56588OverigBekendmaking mer-beoordelingsbesluit Leisuregebied Binnentuin

Logo Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

 

De gemeente Rucphen is voornemens het Leisuregebied Binnentuin te ontwikkelen. Deze ontwikkeling zal ruimtelijk mogelijk worden gemaakt in het nog in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan Leisuregebied Binnentuin. Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage zijn de voorgenomen activiteiten mer-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld dient te worden of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (mer) moet worden opgesteld.

 

Hiertoe heeft de gemeente Rucphen een “Aanmeldingsnotitie mer-beoordelingsprocedure Leisuregebied Binnentuin” opgesteld, die voorziet in de mer-beoordeling.

 

Na toetsing van de voorgenomen activiteiten heeft de gemeenteraad op 20 september 2017 besloten dat voor deze activiteiten geen mer behoeft te worden opgesteld gelet op de conclusie uit de aanmeldingsnotitie en de daaraan ten grond liggende onderzoeken waaruit blijkt dat er geen relatieve effecten zijn die het doorlopen van een mer-procedure noodzakelijk maken.

Rechtsbescherming

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van het Leisuregebied Binnentuin.

Inzage

Het besluit en een exemplaar van de aanmeldingsnotitie liggen m.i.v. 5 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen.