Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutStaatscourant 2017, 56561Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan-Wilhelminakanaal noord)”

Logo Oosterhout

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 5 oktober 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbesluit tot vaststelling van het “bestemmingsplan Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan-Wilhelminakanaal noord)”, met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826.BSPhz3slotjes-ON01).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen in Slotjes Midden en grofweg begrensd wordt door de noordzijde van de Loevensteinlaan, de westzijde van de Thorbeckestraat, Wilhelminakanaal noord en de Pieter Vredestraat.

Het voorziet in de bouw van een aantal grondgebonden woningen en appartementen ter plaatse. Dit ter voltooiing van de herstructurering van Slotjes Midden die sinds 208 in uitvoering is.

De stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden via de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf de dag van ter inzage legging (dus vanaf 5 oktober 2017) kan een ieder gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 16 november 2017) ter zake van dit ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan-Wilhelminakanaal noord)”.

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S.B. Snoeren-Dumont van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoon 14 0162.

Oosterhout, 4 oktober 2017