Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 56306Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Reeve

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat met ingang van donderdag 5 oktober 2017 het ontwerpbestemmingsplan Reeve voor iedereen gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt dus tot en met 15 november ter inzage.

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling mogelijk te maken van maximaal 600 woningen nabij het Reevediep. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Hanzelijn, het Reevediep en de Zwartendijk. De woningen zijn gesitueerd aan de westzijde van het plangebied, globaal in de oksel van de Hanzelijn en het Reevediep. Het oostelijke gedeelte van het plangebied behoudt een overwegend agrarische bestemming

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het besluit vormvije Mer-beoordeling inzien van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991216-OW01.

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering. Het is niet mogelijk een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.