Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2017, 56164Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Stiens – Vergroten parkeerterrein Lidl

Logo Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op  7 september 2017 het bestemmingsplan  Stiens – Vergroten parkeerterrein Lidl ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan maakt het vergroten van het parkeerterrein aan de achterzijde van de Lidl mogelijk.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 4 oktober 2017 tot en met 14 november 2017 ter inzage.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.02BP0007-VA01

 

Degene die omtrent het ontwerp bestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt, de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 15 november 2017 (daags na afloop van de beroepstermijn). Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Stiens, 2 oktober 2017