Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2017, 55554Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Theobaldusweg 52, Overloon”

Logo Boxmeer

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 14 september 2017 het bestemmingsplan “Theobaldusweg 52, Overloon” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van het perceel Theobaldusweg 52 te Overloon (5825 BL), van “Maatschappelijk” naar de bestemming “Wonen”.

Met ingang van 4 oktober 2017 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 14 november 2017bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 15 november 2017, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.