Instellenverplichte rij-richting komende vanaf Rietschotten en Paardenblok om verkeersintensiteit op Het Appeltje te Borchwerf II te verlagen

Logo Halderberge

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

Gelet op:

•hetgeen ten aanzien hiervan in de Wegenverkeerswet 1994 WVW1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het mandaatbesluit 2015;

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 • Paardenblok, Rietschotten en Het Appeltje op het bedrijventerrein Borchwerf II wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d. van de WVW1994, en dat deze wegen in beheer is bij de gemeente Halderberge;

 • Het Appeltje een wegbreedte heeft variërend van ca. 16,5 m tot ca. 6,5 m. en 7 uitritten van bedrijven ontsluiten op Het Appeltje;

 • veel verkeer van en naar de Milieustraat Saver aan Rietschotten 7 verloopt via Het Appeltje;

 • de hoge intensiteit van het verkeer op Het Appeltje in relatie tot de breedte van de weg en het aantal uitritten verkeersonveilig is;

het uit een oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of functie van objecten of gebieden;

het gewenst is om:

•op het Bedrijventerrein Borchwerf II een verplichte rij-richting in te stellen vanaf Rietschotten (noordzijde) en Paardenblok ter hoogte van de kruising met Het Appeltje om de verkeersintensiteit op Het Appeltje te Borchwerf II te verlagen.

motivering

Stichting Beheer Borchwerf II heeft vastgesteld dat de verkeersintensiteit op het Appeltje problemen geeft gelet op de breedte van de weg in relatie tot het veilig gebruik van de weg.

Door het verkeer van en naar de Milieustraat te splitsen door voor het verkeer komende vanaf de Milieustraat en vanaf Paardenblok t.h.v. de kruising met Het Appeltje een verplichte rijrichting aan te geven is dit te realiseren. De maatregel dient om de veiligheid op de weg te verzekeren.

belangenafweging

 • -

  voor gemotoriseerd verkeer zijn binnen redelijke afstand alternatieve routes beschikbaar;

 • -

  veiligheid dient te prevaleren boven bereikbaarheid;

 • -

  verkeerssituatie is besproken in de Werkgroep Verkeer d.d. 14 september 2017, waarin zijn vertegenwoordigd VVN, politie en gemeente;

 • -

  niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld danwel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, District De Markiezaten.

Besluiten:

 

 • 1.

  voor Rietschotten (noordzijde) en Paardenblok ter hoogte van de kruising met Het Appeltje een verplichte rij-richting in te stellen resp. recht door/linksaf en links/rechtsaf, door het plaatsen van de verkeersborden D06l en D07 van Bijlage I van het RVV1990, e.e.a. overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde situatietekening;

 • 2.

  dit verkeersbesluit openbaar bekend te maken. 

  Oudenbosch, 25 september  2017

   

  Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

  Team Realisatie,

     

Mw. Ing. B. Verschoor, Verkeerskundige

 

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

 

Mededelingen:

 

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt daartegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA te Oudenbosch.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffie-rechten verschuldigd.

  

Bijlage: situatietekening

Naar boven