Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 55237OverigOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van nieuwbouw van 6 woningen op de locatie ’t Cranenboschaan de Rustenburgerweg 110 te Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het college heeft het voornemen om op grond van artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder ten behoeve van de geplande woningbouw een hogere waarde vast te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat de maximale geluidbelasting op de geplande nieuwbouwwoningen maximaal 52 dB zal bedragen.

Zienswijze

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 4 oktober 2017 zes weken ter inzage.

U kunt de stukken op de volgende locatie inzien:

Gemeentehuis (bij de receptie), Parelhof 1, openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar, de heer A.F. Devilee, tel: 072-5755689.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft.

40OV46s