Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandStaatscourant 2017, 55219VergunningenKennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning bouw 50 recreatiewoningen/ecolodges aan de Rietdijk in Zonnemaire.

Logo Schouwen-Duiveland

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het bouwen van 50 recreatiewoningen /ecolodges op een perceel aan de Rietdijk (gelegen tussen landschapscampings ‘Kijkuit’ en ‘De Zonnehoeve’).

 

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo. De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met maandag 13 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor dient u vooraf een afspraak met Jessica Ocké te maken via telefoonnummer (0111) 452 000.

 

 

 

 

Zierikzee, 29 september 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.