Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2017, 55034OverigBebouwde komgrenzen Wet natuurbescherming Oss

Logo Oss

De raad van de gemeente Oss heeft op 21 september 2017 de nieuwe grenzen van de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 4.1, onderdeel a van de Wet natuurbescherming vastgesteld.

Toelichting

De gemeente wil de bebouwde komgrenzen van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) aanpassen. Deze komgrenzen zijn lange tijd niet aangepast en zijn aan een update toe. Daarnaast wil de gemeente de verschillende komgrenzen zoveel mogelijk gelijk trekken om onduidelijkheden te voorkomen. De komgrenzen van de Wet natuurbescherming regelen welke overheid het bevoegd gezag is over de houtopstanden in de gemeente. Binnen de komgrenzen is dit de gemeente Oss, daarbuiten de provincie Noord-Brabant.

Publicatie:

Het besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant d.d. 27 september 2017. Dat is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het besluit in Oss Actueel gepubliceerd.

Waar kunt u het besluit inzien?

Vanaf deze datum kan iedereen het besluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur open.

Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bij de rechtbank Oost-Brabant in beroep gaan. U moet in een brief aan de rechtbank uitleggen waarom u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet een beroepschrift. U kunt alleen in beroep gaan als:

∙ u een mening (zienswijze) hebt gegeven op het ontwerpbesluit van de komgrenzen;

∙ het besluit voor u gevolgen heeft en u op het ontwerpbesluit geen zienswijze kon geven. U moet een reden aangeven waarom u geen zienswijze op het ontwerpbesluit kon geven.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken naar de rechtbank Oost-Brabant sturen, dus voor 8 november 2017. U richt het beroepschrift aan:

Rechtbank Oost-Brabant

Sector bestuursrecht

Postbus 90125

5200 MA ‘s Hertogenbosch

Wat schrijft u in ieder geval in het beroepsschrift?

∙ Uw naam en adres;

∙ de datum waarop u het beroepschrift schrijft;

∙ een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt, u kunt hiervoor een kopie van het raadsbesluit meesturen;

∙ een uitleg waarom u beroep instelt;

∙ uw handtekening;

∙ bij het beroepschrift moet u ook een kopie van uw zienswijze aan de gemeente meesturen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Als in beroep gaat, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit besluit? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de heer A. Vos, telefoon 14-0412.