Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlagtweddeStaatscourant 2017, 54826Ruimtelijke plannenHet uitbreiden/wijzigen van een honden- en kattenopvang, Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ in Vlagtwedde

Logo Vlagtwedde

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend:

Voor: Het uitbreiden/wijzigen van een honden- en kattenopvang.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteit:

  • het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo), met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, Wabo).

Locatie: Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ in Vlagtwedde

De aanvraag, omgevingsvergunning en alle overige op de aanvraag betrekkende stukken liggen met ingang van 28 september 2017 tot 8 november 2017 tijdens de normale kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis, Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen. Tevens kunt u de omgevingsvergunning en daarbij horende stukken in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.vlagtwedde.nl/Over-de-gemeente/Wonen-enleven/Ruimtelijke-plannen en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0048.OV1703-vs01.

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer F. Drenth van de gemeente Vlagtwedde, Dorpsstraat 1, 9551 AB te Sellingen, via het algemene telefoonnummer 0599-320 220.

Sellingen, 27 september 2017

Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde,

H. Scheper,

loco-secretaris

L.A.M. Kompier,

burgemeester