Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2017, 54788Ruimtelijke plannenRectificatie ontwerpbestemmingsplan Veegplan III

Logo Someren

Op 21 september 2017 is bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd vanaf 22 september t/m 2 november 2017. Hierbij is abusievelijk geen melding gemaakt van het voornemen tot vaststellen van hogere grenswaarde voor de locatie Sluisstraat 67.

Inhoud van het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder. De hogere grenswaarden hebben betrekking op de gevels van de vervagende woning aan de Sluisstraat 67 in Someren. De geluidsbelasting op de gevels veroorzaakt door het wegverkeerslawaai van de N266 is meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, echter minder dan de maximaal wettelijk onthefbare waarde van 63 dB.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder samen met de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzage termijn kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen worden ingediend door:

– belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden geadresseerd aan: Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het voornemen buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.