Verkeersbesluit Parkeerschijf-zone Kraaiennest

Logo Amsterdam

Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

 

Datum: 13-09- 2017

Nr. : ZO17 - 05331

 

Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost;

 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (AWB 1992), de Verordening op de Bestuurs-commissies 2013, het Mandaatbesluit van het Algemeen Bestuur en ondermandaat-besluiten;

 

Overwegende dat:

 door de verplaatsing van het winkelcentrum Kraaiennest (WC Kameleon) van de oostzijde van het metrostation naar de westzijde, ook de meeste parkeerplaatsen (garage) naar de westzijde zijn verplaatst;

 het kleine parkeerterrein aan de oostzijde, voor het medische centrum en het buurtcentrum, werd gebruikt door langparkeerders, die met de metro naar de stad gingen;

 dit parkeerterrein van belang is voor bezoekers van het medische centrum en het buurtcentrum, hier in 2006 een parkeerschijf-zone (z.g. blauwe zone) is ingericht;

 de beschikbare parkeerruimte adequaat gebruikt en de bereikbaarheid zo gewaarborgd wordt;

 de in 2007 de parkeerschijf-zone is aangelegd, hiervoor is, door onduidelijkheden in het proces, nooit een verkeersbesluit genomen. Met het nemen van dit verkeersbesluit wordt dit hersteld.

 

Te nemen verkeersmaatregelen

 

- Het instellen van een parkeerschijfzone door plaatsing van de borden E10zb [begin parkeerschijfzone] en E11ze [einde parkeerschijfzone];

- Door op het bord de tekst [2h] te zetten, wordt er een maximale parkeertijd ingesteld van 2 uur. De plaatsen waar met behulp van een parkeerschijf geparkeerd mag worden doormiddel van een blauwe streep gemarkeerd;

- Door onder de verkeersborden E10 een onderbord OB206p [ma t/m za 09:00- 18:00 h] te plaatsen wordt de werking van de parkeerschijfzone van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur ingesteld.

 

Ontheffingsregeling

Voor deze parkeerschijf-zone wordt geen ontheffingsregeling ingesteld.

 

Voorts overwegende:

 

 dat dit besluit op grond van artikel 2 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 wenselijk en noodzakelijk wordt geacht:

o om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren

o ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers

o om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen

o ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overlegd met de gemandateerde van de Nationale Politie, Regionale Eenheid Amsterdam, heeft verklaard verkeerstechnisch geen bezwaar te hebben tegen het nemen van dit verkeersbesluit;

 dat het betreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van de Gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

I. Door het plaatsen van het verkeersbord E10zb [begin parkeerschijf-zone] en E11ze [einde parkeerschijf-zone] conform bijlage l van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

II. Door op het verkeersbord E01zb de maximale parkeertijd met de tekst [2 h] aan te duiden;

 

III. Door het plaatsen van het onderbord OB206p [ma t/m za; 09.00-18.00 h] conform bijlage l van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

IV. Door het markeren van de parkeerplaatsen op het parkeerterrein met de blauwe streep,

 

een parkeerschijfzone met maximale parkeertijd van twee uur in te stellen voor maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot en met 18.00 uur, volgens art. 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor wat betreft het parkeerterrein begrensd door het medisch centrum aan de noordzijde, de Karspeldreef aan de zuidzijde, en de metrobaan aan de westzijde. Buiten voornoemde tijden zijn de parkeerplaatsen voor een ieder beschikbaar.

 

Het bovenstaande is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningnummer ZO17-05331.

 

 

 

 

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost,

Namens deze,

 

Amsterdam,

 

Hans Vringer

Manager afdeling Schoon en Heel

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost,

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 12491

1100 AL Amsterdam

In uw bezwaarschrift moeten staan:

- uw naam en adres

- de datum en handtekening

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

- de redenen van uw bezwaar.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven