Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 54316VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen zone 60 km/uur op de Oud Heiligenweg te Oosterland , gemeente Schouwen-Duiveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Oud Heiligenweg, tussen de N59 en Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat deze weg één van de toegangswegen naar de kern Oosterland vormt;

 • -

  dat op deze weg circa 2.000 motorvoertuigen en circa 1.950 fietsers per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat de wegen die aansluiten op de Oud Heiligenweg erftoegangswegen type-B zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Oud Heiligenweg, middels een voorrangsregeling;

 • -

  dat fietsers en bromfietsers tussen de N59 en de kern Oosterland over de rijbaan van de Oud Heiligenweg moeten rijden;

 • -

  dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Oud Heiligenweg niet overeenkomt met de vormgeving;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op de Oud Heiligenweg, tussen de N59 en de grens bebouwde kom van de kern Oosterland, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op dit deel van de Oud Heiligenweg;

 • -

  dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur fietsers en bromfietsers veiliger gebruik kunnen maken van de Oud Heiligenweg;

 • -

  dat de geldende voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt met de aansluitende weg, de Nieuwe Bosweg, in stand gehouden wordt, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type A en erftoegangsweg type B aan te geven;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 07-09-2017);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Schouwen-Duiveland en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 25-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben.

besluit:

Tot het instellen van:

een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Oud Heiligenweg, tussen de N59 en bebouwde kom grens van de kern Oosterland, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Nieuwe Bosweg en deze te herplaatsen op de Oud Heiligenweg ter hoogte van de grens met de bebouwde kom van Oosterland en ter hoogte van de parallelwegen langs de N59.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.