Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 54273VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen 60 km/uur zone op Koudekerkseweg te Biggekerke, gemeente Veere

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Koudekerkseweg tussen de N288 en de kern Biggekerke, gemeente Veere gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat deze weg één van de verbindingen tussen Biggekerke en de N288 vormt;

 • -

  dat aan de westzijde van de weg een in twee richtingen te berijden verplicht (brom-)fietspad gelegen is;

 • -

  dat de wegen die aansluiten op de Koudekerkseweg erftoegangswegen type-B zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Koudekerkseweg, middels een voorrangsregeling;

 • -

  dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Koudekerkseweg niet overeenkomt met de vormgeving;

 • -

  dat het daardoor en door de aanwezigheid van de vele erfaansluitingen gewenst is om op de Koudekerkseweg, tussen de N288 en de bebouwde kom grens van Biggekerke, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op dit deel van de Koudekerkseweg;

 • -

  dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur fietsers en bromfietsers veiliger de Koudekerkseweg kunnen oversteken;

 • -

  dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type A en erftoegangsweg type B aan te geven;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 07-09-2017);

 • -

  dat de maatregel voorgelegd is aan de gemeente Veere en dat de verkeerskundige van de gemeente d.d 17-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

 • -

  dat de gemeente Veere heeft verzocht bromfietsers via de rijbaan te laten afwikkelen en dat hiervoor op termijn een apart verkeersbesluit genomen wordt.

besluit:

Tot het instellen van:

een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Koudekerkseweg, tussen de N288 en de bebouwde kom grens van Biggekerke, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Breeweg en de Koolesweg, en het bord A01-60 zb te herplaatsen op de Koudekerkseweg ten noorden van de aansluiting met de N288 en de bebouwde kom grens van Biggekerke

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.