Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 53756Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Rotterdam

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Rotterdam vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: de Hoofd officier(en)1 van Justitie, de dekens van de Ordes van advocaten en de burgemeesters van de gemeente Dordrecht en Rotterdam. Daarnaast zijn verschillende ketenpartners en procespartijen geconsulteerd in het kader van een brede externe oriëntatie.

Wijzigingen

In 2014 is het zaaksverdelingsreglement gewijzigd in verband met de definitieve sluiting van de nevenlocaties Brielle, Gorinchem en Middelharnis als gevolg van het besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 november 2013 (‘besluit sluiting overige zittingsplaatsen’). Ook is dit reglement gewijzigd in verband met het besluit de zaaksbehandeling strafzaken op de locatie Dordrecht te vergroten en te verbreden. Hierover heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden met zowel het openbaar ministerie als vertegenwoordiging van de Balie, waarbij steeds de belangen van andere betrokkenen zijn meegewogen.

De wijziging in 2017 ziet op de concentratie van de behandeling van de zaken van het Landelijk parket en het Functioneel parket door vier rechtbanken, waaronder Rotterdam per 1 januari 20182; in verband hiermee dient artikel 5 ‘Zaken van eigen medewerkers’ te worden aangevuld.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement Rotterdam heeft de volgende zittingsplaatsen:

Adresgegevens:

  • 1. Locatie Rotterdam (loketfunctie)

    Wilhelminaplein 100/125, 3072 AK Rotterdam

    Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam (algemene postbus)

  • 2. Locatie Dordrecht (loketfunctie)

    Steegoversloot 36, 3311 PP Dordrecht

    Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht (algemene postbus)

NB: De bij de locaties vermelde gegevens zijn bezoekadressen en algemene postbussen. De specifieke postbussen en contactgegevens van de verschillende griffies staan per locatie vermeld op rechtspraak.nl.

Openingstijden

De locaties Rotterdam en Dordrecht zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur. Op feestdagen zijn de locaties gesloten.

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de rechtspraaklocaties in het arrondissement Rotterdam worden behandeld en is de zittingslocatie en de loketlocatie vermeld.

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

RECHTBANK ROTTERDAM

Rotterdam

Dordrecht

Rotterdam

Dordrecht

Bestuursrecht

       

Rijksbelastingen

       

Vreemdelingenzaken

x

 

x

 

Wabo-milieuzaken

x

 

x

 

Sociale zekerheid

x

x

x

 

Studiefinanciering

x

x

x

 

Ambtenarenrecht

x

x

x

 

Lokale belastingen

x

x

x

 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

x

 

Wet werk en bijstand

x

x

x

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

x

 

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

 

x

 
         

Civiel recht

       

Kantonzaken

       

Civiele zaken tot € 25.000,–

x

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

x

x

x

Huurzaken

x

x

x

x

Consumentenzaken

x

x

x

x

Pachtzaken

x

 

x

 

Curatele en mentorschap

x

x

x

x

Bewind

x

x

x

x

         

Handelzaken

       

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

x

x

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

x

x

Schuldsaneringen

x

x

x

x

Grondzaken

x

 

x

 

Intellectuele eigendom

x

 

x

 

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

x

x

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

 

x

 

Mededingingszaken

x

 

x

 

Aanbestedingszaken

x

x

x

x

Letselschade

x

x

x

x

Vervoerszaken

x

 

x

 

Verzekeringszaken

x

x

x

x

Erfrecht

x

x

x

x

Alle overige civiele zaken > € 25.000,–

x

x

x

x

         

Personen- en familierecht

       

Huwelijk / Partnerschap

x

x

x

x

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

x

x

Ondertoezichtstelling

x

x

x

x

Uithuisplaatsing

x

x

x

x

Scheiding c.a.

x

x

x

x

Levensonderhoud

x

x

x

x

Adoptie

x

x

x

x

Verhaal bijstand

x

x

x

x

Burgerlijke Stand

x

x

x

x

Voogdij overige

x

x

x

x

Wet op de jeugdzorg

x

x

x

x

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

x

x

x

Verdeling / verrekening

x

x

x

x

Leerplichtzaken

x

x

x

x

Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

x

x

Huisverbod

x

x

x

x

Overige familiezaken

x

x

x

x

         

Strafrecht

       

Megazaken

x

x

x

x

LP-zaken

x

x

x

x

FP-zaken

x

x

x

x

PR zaken gedetineerd

x

x

x

x

PR zaken niet gedetineerd

x

x

x

x

MK zaken gedetineerd

x

x

x

x

MK zaken niet gedetineerd

x

x

x

x

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

x

x

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

x

x

TBS verlengingen

x

x

x

x

Ontnemingen

x

x

x

x

Overtredingen

x

x

x

x

Mulderzaken

x

x

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

x

x

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

x

Raadkamerrekesten

x

x

x

x

         

Landelijke concentraties

       

Zeerecht

x

 

x

 

Bijzondere competenties bestuursrecht

x

 

x

 

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen van dit reglement, besluiten dat een bepaalde categorie zaken op de andere locatie in het arrondissement wordt behandeld.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter, al dan niet op verzoek van partijen, gemotiveerd van de bepalingen van dit reglement afwijken.3

3. Indiening stukken

Tenzij in de wet anders is bepaald, is in bovenstaande bepalingen aangegeven welke algemene postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Op rechtspraak.nl zijn specifieke postbusnummers vermeld. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op de andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de andere locatie overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Locatie Rotterdam:

Civiele kantonzaken: De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere dinsdag t/m donderdag vanaf 10:00 uur.

Civiele handelszaken (overig): De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere woensdag om 10:00 uur.

Locatie Dordrecht:

Civiele kantonzaken: De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere donderdag vanaf 10:00 uur.

Civiele handelszaken (overig): De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere woensdag om 10:00 uur.

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden verwezen naar de rechtbank Den Haag.

Zaken die afkomstig zijn van het Landelijk Parket of het Functioneel Parket waarbij eigen medewerkers zijn betrokken of waarbij anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank Rotterdam, worden verwezen naar één van de andere concentratierechtbanken, te weten de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Overijssel dan wel de rechtbank Oost-Brabant.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement.

Deze regels worden gepubliceerd www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 29 augustus 2017.

De Raad voor de rechtspraak heeft op 7 september 2017 ingestemd met dit reglement.

Dit reglement komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement dat op 11 februari 2014 door het gerechtsbestuur is vastgesteld.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Rotterdam.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.


X Noot
1

De hoofdofficieren van justitie van de arrondissementen Dordrecht en Rotterdam hebben gezamenlijk gereageerd in een zienswijze van 16 maart 2012. Op 24 mei 2013 heeft de hoofdofficier van justitie van het arrondissement Rotterdam zijn zienswijze gegeven over de voorgenomen aanpassing.

X Noot
2

Vanaf 1 januari 2018 zullen de zaken van het Landelijk Parket (LP) en Functioneel Parket (FP) geconcentreerd worden bij vier rechtbanken. De grondslag voor deze concentratie is gelegen in een bij de herziening van de gerechtelijke kaart ingevoerd artikel 139 b van de Wet op de rechterlijke organisatie waar is geregeld dat het College van procureurs-generaal een reglement vaststelt waarin wordt bepaald dat het LP en FP bij vier rechtbanken vervolging instellen ten aanzien van strafbare feiten. Het betreft de volgende vier rechtbanken: Amsterdam, Oost-Brabant, Overijssel en Rotterdam. Daarnaast geldt dat lokaal verknochte zaken van het LP en FP, ook ná 2018, lokaal zullen worden aangeleverd. Dit geldt dus voor alle rechtbanken. In februari 2012 hebben de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de voorzitter van de Raad van de rechtspraak uitvoering gegeven aan dit reglement door af te spreken om de concentratie bij de vier rechtbanken via een groeimodel binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet HGK te realiseren.

X Noot
3

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.