Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 53685VergunningenWijzigingsplan ‘Zuideinde 76, Roelofarendsveen’ (WP20170001) gecoördineerd met omgevingsvergunning (W20160264) voor het bouwen van een woning met schuur, Zuideinde 76 te Roelofarendsveen

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het college op 12 september 2017 het wijzigingsplan ‘Zuideinde 76, Roelofarendsveen’ ongewijzigd heeft vastgesteld en een definitief besluit heeft genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Locatie en projectinhoud

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning hebben betrekking op de percelen ter hoogte van Zuideinde 76. Deze grond staat kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie K, nummer 1266. Het voornemen is om een vrijstaande woning met schuur aan de voorzijde van de kavel te realiseren en op de achterzijde een twee-onder-een-kap woning. De omgevingsvergunning met de activiteit bouwen betreft het realiseren van een vrijstaande woning met schuur.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Iedereen kan het wijzigingsplan, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken van donderdag 21 september 2017 t/m woensdag 1 november 2017 inzien in de publieksruimte van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Het wijzigingsplan is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1884.WPZUIDEINDE76-VAS1 in te zien.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college van b&w kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking op vrijdag 3 november 2017, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.