Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 53340VergunningenNR 13. De raad van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017.

Gelet op artikel 9 van de Wegenwet

Almede gelet op procedurele regeling in het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht,

Overwegende dat:

De wettelijke milieuregels met betrekking tot de geluidsbelasting vanwege vliegbasis Leeuwarden zijn versoepeld waarmee uitbreiding van sociale woningbouw in het dorp Marsum mogelijk wordt,

Het braakliggende terrein tussen dorpshuis Nij Franjum en Uniastrjitte nummer 10, reeds eigendom van de Stichting Wonen Noordwest Friesland (SWNWF), in het straatbeeld en in het oostelijk gevelvlak een ontbrekende schakel vormt,

het beoogde bouwperceel qua breedte niet voldoet aan de wettelijke bouweisen en door het opnemen van het vrijliggende pad tussen Uniastrjitte en K.N. Kuperusstrjitte in het bouwoppervlak wordt voldaan aan dit criterium,

het opheffen van het verbindingspad voor een beperkt deel van de bewoners van de Uniastrjitte leidt tot verruiming van de looproute (bijvoorbeeld van en naar de basisschool) tot maximaal 110 meter en daarmee niet een bovenmatige c.q. ongewenste (om)loopbewegingen genereert,

aan de wegzijde het voornoemde bouwperceel in verband met voortuinen eveneens verruimt dient te worden en de nu aanwezige vier openbare parkeerplaatsen opgeheven dienen te worden,

dat dit opheffen van deze parkeerplaatsen recht doet aan de huidige eigendomssituatie waarbij de openbare parkeerplaatsen deels zijn gelegen op grondgebied van SWNWF,

gelet op de parkeerruimte rond Nij Franjum c.q. in de Uniastrjitte het verwijderen van 4 parkeerplaatsen niet tot ongewenste parkeerdruk leidt,

voor een zorgvuldige afweging het van belang is op conform de Alegemene wet bestuursrecht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) te volgen en belanghebbende in de gelegenheid te stellen zienswijze in te dienen,

Besluiten:

Met in achtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een voorgenomen besluit te nemen tot het op grond van artikel 9 van de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van:

  • 1.

    het verbindings(voet)pad tussen Uniastrjitte en K.N. Kuperusstrjitte te Marsum, onderdeel van kadastraal nummer DNM00, sectie A, perceelnummer 3518, deel G-0),

  • 2.

    alsmede 4 parkeerplaatsen aan de Uniastrjitte te Marsum, onderdeel van kadastraal nummer DNM00, sectie A, perceel 3484, deel G-0) gelegen tegenover perceel met kadastraal nummer DNM00, sectie A, perceel 3513, deel G-0,

Dit voorgenomen besluit voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen.

Te bepalen dat dit voorgenomen besluit geacht wordt een definitief besluit te zijn indien er geen zienswijzen op het voorgenomen besluit worden ingediend.

Aldus besloten in de raad van de gemeente Menameradiel in zijn openbare vergadering van 20 april 2017

De griffier: De Voorzitter:

Het hier genoemde voorgenomen besluit is op 22 mei 2017 op reguliere wijze in de Staatscourant gepubliceerd. Omdat op deze publicatie geen zienswijzen zijn ingediend is (conform de tekstuele inhoud van het besluit) bepaald dat het voorgenomen besluit per 21 september 2017 (2e publicatiedatum Staatscourant) geacht wordt definitief te zijn.