Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 53300VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, Tijdelijke verkeersmaatregel, donderdag 21 september 2017 van 19.00 uur tot 22.00 uur, vrijdag 22 september 2017 van 16.00 uur tot 22.00 en zaterdag 23 september 2017 van 16.00 uur tot 22.00 uur, Waaldijk 66 tot en met Waaldijk 72, Herwijnen

Logo Lingewaal

ZAB15483955

Geachte

Op 13 juni 2017 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het organiseren van theatervoorstelling ‘Aan Weerszijde van de Waal’ aan de Waaldijk te Herwijnen. Hierover berichten wij u het volgende.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet verlenen wij u de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen (één uur voor en één uur na de theatervoorstellingen) op donderdag 21 september 2017 van 19.00 uur tot 22.00 uur, vrijdag 22 september 2017 van 16.00 uur tot 22.00 en zaterdag 23 september 2017 van 16.00 uur tot 22.00 uur:

 

  • Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van Waaldijk 66 tot en met Waaldijk 72 te Herwijnen.

  • Hiervoor worden vier stuks parkeerverbodsboden (E-01) ‘prikborden’ ter beschikking gesteld.

 

De volgende voorwaarden worden aan het verlenen van deze tijdelijke verkeersmaatregel gesteld:

 

  • U draagt er zorg voor dat het doorgaand verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. De normen van verkeersveiligheid en de regelgeving op grond van de Wegenverkeerswet dienen strikt in acht te worden genomen.

 

Informatie

Hebt u nog vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) op telefoonnummer 0345 - 63 40 00 of via info@lingewaal.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

J.A.B.W. van Lith

Afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving[Ondertekening afd.manager VVH namens B&W] 

 

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van art. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam, adres, de dagtekening en een beschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop het bezwaar berust. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit overigens niet.

 

Voorts kunt u, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u er op dat er voor deze procedure griffierecht betaald moet worden, de tarieven kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

Adres: Rechtbank Gelderland

Team bestuursrecht

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

 

Informatie over de bezwarenprocedure en uw recht op een vergoeding (dwangsom) als de gemeente te laat een besluit neemt, is te vinden op de website van de gemeente Lingewaal (www.lingewaal.nl). Heeft u geen internet dan kunt u de informatie telefonisch opvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Ondersteuning, juridische zaken via telefoonnummer (0345) 63 40 37.[Bezwaarmogelijkheid college]