Gemeente Maastricht, vaststelling facetbestemmingsplan ‘Opheffen bouwverbod’

Logo Maastricht

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat het facetbestemmingsplan ‘Opheffen bouwverbod’ ongewijzigd is vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Maastricht d.d. 5 september 2017. Bij de vaststelling hebben ten opzichte van het ontwerp geen wijzigingen plaatsgevonden. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Ter inzage legging en digitaal beschikbaar stellen:

Met ingang van 22 september 2017 liggen het vaststellingsbesluit met de bijbehorende stukken tijdens openingsuren ter inzage aan het gemeenteloket, Mosae Forum 10, Maastricht.

Het digitale plan is te raadplegen op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.bpophbouwverbod-vg01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/manifest.html

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.gemeentemaastricht.nl/ruimtelijkeplannen

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van ter inzage legging kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Deze personen kunnen hun beroepschrift voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, op drie manieren indienen:

- Per post gericht aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage;

- digitaal toesturen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ ;

- Per fax 070-3651380.

Inwerkingtreding

De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

 

Maastricht, 21 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Namens deze:

P.J. Buijtels, secretaris J.M. Penn-te Strake, burgemeester

Naar boven