Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2017, 53084VergunningenOntwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Bekendijk 1 in Terwolde

Logo Voorst

 

kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo) Bekendijk 1 in Terwolde

Met ingang van 21 september 2017 ligt met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage de ontwerpomgevingsvergunning voor Bekendijk 1 in Terwolde (SXO-2017-0278).

De ontwerpomgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur inzien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. Hulzink. Haar telefoonnummer is 0571-27 98 45. De ontwerpomgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Op de website www.voorst.nl onder Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen, Ruimtelijk plan raadplegen, Ruimtelijke plannen: ter inzage kunt u de stukken bekijken. Tevens kunnen de plannen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlgeraadpleegd worden.

De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor het bewoonbaar maken van het achterhuis aan de Bekendijk 1 in Terwolde. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op grond van artikel 2.1 en artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning te verlenen.

Zienswijze

Iedereen kan gedurende de bovengenoemde periode zijn zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 7390 HA Twello. Per e-mail is dit mogelijk via gemeente@voorst.nl. Vermeldt u daarbij dat het gaat om het ontwerpbesluit inzake het in ontwerp verlenen van een omgevingsvergunning (met bijbehorend zaaknummer). Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Twello, 20 september 2017

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris