Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2017, 52819Interne regelingen

Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand Defensiepersoneel

15 augustus 2017

Nr. BS2017025354

De Minister van Defensie

Gelet op:

 • artikel 52, eerste lid, onder b, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

 • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen.

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand Defensiepersoneel komt te luiden:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

algemeen bedrijfshulpverlener:

een bedrijfshulpverlener die de basisopleiding bedrijfshulpverlening heeft genoten en die als zodanig is aangewezen om tijdens het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken zorg te dragen voor de initiële brandbestrijding of gewondenverzorging;

ambtenaar:

een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

bedrijfshulpverlener:

een ambtenaar of militair die naast zijn normale werkzaamheden door de commandant is aangewezen als:

 • 1. algemeen bedrijfshulpverlener;

 • 2. bedrijfshulpverlener met specialisatie;

 • 3. ploegleider;

 • 4. coördinator bedrijfshulpverlener;

 • 5. hoofd bedrijfshulpverlening;

bedrijfshulpverlener met specialisatie:

een bedrijfshulpverlener die evenals de algemeen bedrijfshulpverlener is aangewezen om tijdens het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken zorg te dragen voor de initiële brandbestrijding en gewondenverzorging en die naast de basisopleiding bedrijfshulpverlening voor een van die bedrijfshulpverleningstaken een aanvullende opleiding heeft genoten;

bedrijfshulpverleningstaken:
 • 1°. het verlenen van eerste hulp bij arbeidsongevallen;

 • 2°. het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van arbeidsongevallen;

 • 3°. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting;

 • 4°. het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen 1 tot en met 3 bedoelde bijstand;

beschikbaarheidsdiensten:

het gedurende werktijden oproepbaar zijn, teneinde in geval van alarm of ongeval terstond eerste hulp te kunnen verlenen;

commandant:

de functionaris, genoemd in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

coördinator BHV:

de bedrijfshulpverlener die sturing geeft aan een aantal BHV’ers binnen een aan hem toegewezen gebouw dan wel cluster van gebouwen waarbij deze taak geen deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden.

daadwerkelijk inzetbaar:

op de standplaats aanwezig en beschikbaar zijn voor het verrichten van bedrijfshulpverlenings- of EHBO-taken;

deeltijder:

de ambtenaar die in deeltijd is aangesteld dan wel de militair die buitengewoon verlof in verband met deeltijdarbeid geniet;

EHBO-er:

de ambtenaar of de militair die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) met de aantekening reanimatie en die geen deel uitmaakt van een bedrijfshulpverleningsorganisatie maar naast zijn normale werkzaamheden is aangewezen voor beschikbaarheidsdiensten op basis van het bedrijfsnoodplan;

hoofd bedrijfshulpverlening:

de bedrijfshulpverlener die aan het hoofd van de bedrijfshulpverleningsorganisatie staat en waarbij deze taak geen deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden;

militair:

een militair als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

ontruimingsfunctionaris:

een ambtenaar of militair die de cursus ontruimen heeft gevolgd en die als zodanig is aangewezen om in noodsituaties alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting te alarmeren en te evacueren;

ploegleider:

een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen om tijdens het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken leiding te geven aan de hem toegewezen bedrijfshulpverleners;

Artikel 2 Algemene bepaling

Alle bedragen genoemd in deze regeling zijn onderworpen aan de verschuldigde loonheffing en inhoudingen, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.

Artikel 3 Toelage bedrijfshulpverlening en functietoeslag

 • 1. De militair of ambtenaar die in de periode waarvoor hij als bedrijfshulpverlener was aangewezen, inzetbaar was als bedrijfshulpverlener en aan ten minste 80% van de geplande bedrijfshulpverleningslessen en -oefeningen heeft deelgenomen, heeft per kalenderjaar aanspraak op een toelage bedrijfshulpverlening.

 • 2. De bedrijfshulpverlener met specialisatie, de ploegleider, de coördinator bedrijfshulpverlening en het hoofd bedrijfshulpverlening hebben naast de toelage als bedoeld in het eerste lid tevens aanspraak op een functietoeslag.

 • 3. De toekenning van de toelage bedrijfshulpverlening en de functietoeslag geschiedt jaarlijks in de maand december met betrekking tot het lopende kalenderjaar, tenzij de periode waarvoor de militair of ambtenaar als bedrijfshulpverlener was aangewezen eerder eindigt.

Artikel 4 Bedrag toelage bedrijfshulpverlening

Per kalenderjaar bedraagt de toelage bedrijfshulpverlening als bedoeld in het eerste lid van artikel 3: € 268,09.

Artikel 5 Bedrag functietoeslag

Per kalenderjaar bedraagt de functietoeslag als bedoeld in het tweede lid van artikel 3:

 • a. voor de bedrijfshulpverlener met specialisatie: € 134,04;

 • b. voor de bedrijfshulpverlener die is aangewezen als ploegleider: € 150,12;

 • c. voor de bedrijfshulpverlener met specialisatie die tevens als ploegleider is aangewezen: € 284,18;

 • d. voor de coördinator bedrijfshulpverlening: € 294,89;

 • e. voor het hoofd bedrijfshulpverlening: € 294,89.

Artikel 6 Toelage en functietoeslag naar evenredigheid

Indien een militair of ambtenaar in enig kalenderjaar voor een kortere periode dan 12 maanden was aangewezen als algemeen bedrijfshulpverlener, bedrijfshulpverlener met specialisatie, ploegleider, coördinator bedrijfshulpverlening of hoofd bedrijfshulpverlening, worden de toelage bedrijfshulpverlening en de functietoeslag vastgesteld in evenredigheid met het aantal maanden dat hij in dat kalenderjaar als zodanig was aangewezen.

Artikel 7 Toelage eerste medische bijstand

 • 1. De EHBO’er heeft eenmaal per kalenderjaar aanspraak op een toelage eerste medische bijstand.

 • 2. De toekenning van de toelage eerste medische bijstand geschiedt jaarlijks in de maand december met betrekking tot het lopende kalenderjaar, tenzij de aanwijzing eerder eindigt.

 • 3. Indien een militair of ambtenaar in enig kalenderjaar voor een kortere periode dan 12 maanden was aangewezen als EHBO-er, worden het aantal werkdagen en de toelage eerste medische bijstand vastgesteld in evenredigheid met het aantal maanden dat hij in dat kalenderjaar was aangewezen als EHBO-er.

Artikel 8 Bedrag toelage eerste medische bijstand

Per kalenderjaar bedraagt de toelage eerste medische bijstand als bedoeld in het eerste lid van artikel 7: € 268,09.

Artikel 9 Toelage en functietoeslag naar evenredigheid

Indien een militair of ambtenaar in enig kalenderjaar voor een kortere periode dan 12 maanden was aangewezen als EHBO’er, wordt de toelage eerste medische bijstand als bedoeld in het eerste lid van artikel 7 vastgesteld in evenredigheid met het aantal maanden dat hij in dat kalenderjaar als zodanig was aangewezen.

Artikel 10 Jubileumgratificatie

De bedrijfshulpverlener en de EHBO’er die gedurende een bepaald aantal jaren aanspraak heeft gehad op de toelage bedrijfshulpverlening of de toelage eerste medische bijstand, heeft aanspraak op een jubileumgratificatie volgens onderstaand schema:

na 5 jaar: € 268,09;

na 10 jaar: € 321,71;

na 15 jaar: € 375,33;

na 20 jaar: € 428,93;

na 25 jaar: € 482,56;

na 30 jaar: € 482,56;

na 35 jaar: € 482,56;

na 40 jaar: € 482,56.

Artikel 11 Gratificatie wegens een bijzondere prestatie

 • 1. Bij een buitengewone prestatie op het gebied van het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken, kan door de commandant een gratificatie worden toegekend.

 • 2. Deze gratificatie kan worden toegekend aan:

  • a. een bedrijfshulpverlener;

  • b. een EHBO-er;

  • c. een ontruimingsfunctionaris;

  • d. een hoofd bedrijfshulpverlening waarbij het leiding geven aan alle andere bedrijfshulpverleners deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden.

 • 3. Deze gratificatie bedraagt € 246,64 netto.

 • 4. In afwijking van artikel 2 komen de verschuldigde loonheffing en inhoudingen over deze gratificatie voor rekening van Defensie.

Artikel 12 Intrekking

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. de Regeling bedrijfshulpverlening defensie;

 • b. de Beleidsregels bedrijfshulpverlening Koninklijke Marine;

 • c. de Beleidsregel bedrijfshulpverlening Koninklijke Marechaussee.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Algemeen

In het verleden bestond de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften op het niveau van ministeriële regeling die slechts op een beperkte groep belanghebbenden van toepassing was bekend te maken in een voor alle betrokkenen beschikbaar publicatiemiddel anders dan de Staatscourant. Hiervan en van wijzigingen van deze regelingen werd mededeling gedaan in de Staatscourant. Als gevolg hiervan zijn een aantal ministeriële regelingen en wijzigingen daarvan die zijn gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties (MP-serie) oorspronkelijk niet in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijzigingsregeling wordt daar, overeenkomstig de aanwijzingen voor de regelgeving, alsnog in voorzien. De Bekendmakingswet biedt immers nog slechts de mogelijkheid van bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant.

De vaststelling van de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand Defensiepersoneel heeft met ministeriële regeling van 03 november 2003, P/2003007139 plaatsgevonden. Met ministeriële regelingen 29 december 2007, P/2007034837, 26 maart 2010, BS/2010007404, 21 mei 2010, BS/2010015297, 20 november 2012, BS/2012035472 en 17 juni 2016, BS/2016009712 zijn wijzigingen in deze regeling doorgevoerd die zoals hierboven vermeld niet (allemaal) in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Hierin wordt derhalve alsnog voorzien door publicatie van de tekst van de regeling zoals deze als gevolg van deze wijzigingen is komen te luiden. Voor de plaatsing in de Staatscourant is de nummering van de artikelen van ‘Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel’ opnieuw vastgesteld en zijn de in deze regeling voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming gebracht.

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 verplicht de werkgever doeltreffende maatregelen te nemen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand ontstaat, waarin direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen en teneinde te verzekeren dat de schade aan de gezondheid zoveel mogelijk wordt beperkt.

Veelal is in bedrijfsnood- of calamiteitenplannen al de brandbestrijding en inzet van gezondheidsdiensten bij kleinere en grote incidenten geregeld. Ook alarmering van civiele hulpverleningsorganisaties is hierin geregeld. De inrichting van de bedrijfshulpverlening bij het Ministerie van Defensie moet bij deze bedrijfsnoodplannen aansluiten.

De bedrijfshulpverlening wordt zodanig georganiseerd dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval of brand de bedrijfshulpverleningstaken op adequate wijze kunnen worden vervuld. Zodanige organisatorische maatregelen worden genomen dat bij een ongeval of brand na aankomst van hulpverleningsorganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan.

De Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensie biedt de mogelijkheid om een toelage toe te kennen aan defensiepersoneel dat bedrijfshulpverleningstaken uitvoert. De bedrijfshulpverleningsactiviteiten dienen deel uit te maken van de reguliere bedrijfsvoering en zo veel mogelijk binnen het normale rooster plaats te vinden. Tevens is een toelage eerste medische bijstand opgenomen voor die situaties waarbij geen bedrijfshulpverleners zijn voorgeschreven. Daarnaast kan aan defensiepersoneel dat langdurig die bedrijfshulpverleningstaken uitvoert of dat een bijzondere prestatie op het gebied van bedrijfshulpverlening verricht, een gratificatie worden toegekend.

Indien de bedrijfshulpverleningsactiviteiten niet binnen het normale rooster kunnen plaatsvinden, komen de bedrijfshulpverlener en de EHBO-er in aanmerking voor een vergoeding overwerk volgens de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid dan wel hoofdstuk 7 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie. Onder bedrijfshulpverleningsactiviteiten wordt mede verstaan het deelnemen aan bedrijfshulpverleningsopleidingen, ontruimingen, oefeningen en trainingen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In artikel 1 is een aantal begrippen opgenomen die van belang zijn voor de duidelijkheid van deze regeling.

De bepaling van het begrip bedrijfshulpverlener betekent concreet dat deze regeling, met uitzondering van artikel 11, niet van toepassing is op, onder andere, een militair of ambtenaar die is aangewezen als ontruimingsfunctionaris of een hoofd bedrijfshulpverlening waarbij het leiding geven aan alle andere bedrijfshulpverleners deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden. Deze uitgesloten functionarissen kunnen dus wel in aanmerking komen voor een gratificatie bij een buitengewone prestatie op het gebied van het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken.

Bij een aanvullende opleiding bij het begrip bedrijfshulpverlener met specialisatie kan worden gedacht aan onder andere perslucht, adembescherming, motorspuit, EHBO-diploma met aantekening reanimatie, bijzondere brandbestrijding, chemicaliënkennis of extra traumatologische kennis.

De omschrijving van het begrip bedrijfshulpverleningstaken is overgenomen van artikel 15, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

Artikel 2

Alle bedragen genoemd in deze regeling zijn brutobedragen, met uitzondering van de gratificatie voor een buitengewone prestatie, genoemd in artikel 11.

Artikel 3

Een militair of ambtenaar die als bedrijfshulpverlener wordt aangewezen, dient in het bezit te zijn van een geldig bedrijfshulpverleningsdiploma. Om de vereiste deskundigheid en geoefendheid te handhaven, dienen bedrijfshulpverleners per kalenderjaar aan tenminste 80% van de geplande lessen en oefeningen deel te hebben genomen. Op deze manier blijft adequate bedrijfshulpverlening gewaarborgd.

Het hierboven genoemde criterium van 80% wordt per kalenderjaar vastgesteld in evenredigheid met het aantal oefeningen gepland in de maanden dat de aanwijzing als bedrijfshulpverlener in dat kalenderjaar van kracht is geweest.

Indien aan het hierboven genoemde criterium van 80% is voldaan, wordt aan het hoofd bedrijfshulpverlening, de coördinator bedrijfshulpverlener, de ploegleider en een bedrijfshulpverlener met specialisatie, naast de toelage bedrijfshulpverlening ook een functietoeslag toegekend.

De toelage en de functietoeslag worden aan het eind van elk kalenderjaar, dus achteraf, toegekend. Indien gedurende het kalenderjaar de aanwijzing is ingetrokken, kan de toekenning eerder plaatsvinden.

Artikel 5

Afhankelijk van het opleidingsniveau en de verantwoordelijkheden gelden verschillende bedragen.

Artikel 6

Indien een functionaris minder dan een geheel jaar was aangewezen als BHV’er, worden de toelage en de functietoeslag naar evenredigheid bepaald.

Artikel 7

In die situaties waarbij een EHBO-er is aangewezen, kan een toelage eerste medische bijstand worden toegekend. Het betreft hier een militair of ambtenaar die in het bezit is van een geldig diploma EHBO met de aantekening reanimatie en die geen deel uitmaakt van een bedrijfshulpverleningsorganisatie en naast zijn normale werkzaamheden is aangewezen voor beschikbaarheidsdiensten op basis van het bedrijfsnoodplan.

Tevens geldt voor de EHBO-er dat hij zijn kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO en reanimatie op het vereiste niveau moet hebben gehouden.

Ook deze toelage wordt aan het eind van elk kalenderjaar, dus achteraf, toegekend.

Artikel 9

Indien een EHBO’er minder dan een geheel jaar was aangewezen als BHV’er, wordt de EHBO-toelage naar evenredigheid bepaald.

Artikel 10

Ten aanzien van de jubileumgratificatie vindt voor de bedrijfshulpverlener of de EHBO-er die in deeltijd werkt geen aanpassing plaats naar omvang van de aanstellingsduur. Deze gratificatie drukt de dank uit van de werkgever aan de werknemer voor zijn bereidheid bedrijfshulpverlenings- of EHBO-taken uit te voeren. En de deeltijder moet verhoudingsgewijs meer vrije tijd steken in het op niveau houden van zijn kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Om in aanmerking te komen voor een jubileumgratificatie moet men niet achtereenvolgende jaren aanspraak op een HBV/EHBO-gratificatie hebben gehad.

Artikel 11

De gratificatie bij een buitengewone prestatie op het gebied van het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken kan ook naast de bedrijfshulpverlener en de EHBO-er ook worden toegekend aan een hoofd bedrijfshulpverlening waarbij het leiding geven aan alle andere bedrijfshulpverleners deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden of aan een militair of ambtenaar die is aangewezen als ontruimingsfunctionaris.

Het hier vermelde bedrag is, in tegenstelling tot alle andere genoemde bedragen, een nettobedrag.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht