Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst Justitiële InrichtingenStaatscourant 2017, 52800Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 september 2017, houdende wijziging van de Verlofregeling TBS in verband met de reikwijdte van de bepaling één jaar geen verlof

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 53, achtste lid, en 54, vijfde lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;

Besluit:

ARTIKEL I

De Verlofregeling TBS wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste tot en met zesde lid worden vernummerd tot tweede tot en met zevende lid.

b. Er wordt een nieuw eerste lid ingevoegd luidende: Indien een machtiging is vervallen doordat de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde ten behoeve van wie de machtiging was verleend een strafbaar feit heeft gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten wordt gedurende tenminste één jaar geen nieuwe machtiging verleend.

c. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden: Indien een machtiging begeleid verlof of onbegeleid verlof zonder overnachtingen is vervallen doordat de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde, ten behoeve van wie de machtiging was verleend, tijdens het verlof langer dan 24 uur ongeoorloofd afwezig is geweest, wordt gedurende tenminste één jaar geen nieuwe machtiging verleend.

d. In het zesde lid (nieuw) wordt ‘derde en vierde lid’vervangen door: vierde en vijfde lid

e. In het zevende lid (nieuw) wordt ‘eerste tot en met vierde lid’vervangen door: eerste tot en met vijfde lid

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

TOELICHTING

Met de wijziging van de Verlofregeling TBS is beoogd een ten gevolge van een eerdere wijziging van deze regeling onstane beperktere reikwijdte te repareren. De regel ‘één jaar geen verlof’ gold ten onrechte niet voor ter beschikking gestelden of anderszins verpleegden van wie de machtiging voor onbegeleid verlof met overnachtingen of transmuraal verlof was vervallen of voor ter beschikking gestelden van wie de machtiging proefverlof was vervallen doordat er een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, was gepleegd. Dit is met deze wijziging hersteld.

Artikelsgewijs

Artikel 17

Door artikel 17, eerste lid, te splitsen in twee leden en het eerste lid, dat betrekking heeft op het plegen van een strafbaar feit, te koppelen aan het vervallen van de verlofmachtiging in algemene zin, zijn het onbegeleid verlof met overnachtingen, transmuraal verlof en proefverlof ook voor deze situatie weer onder de regeling van artikel 17 gebracht.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff