Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2017, 52754VergunningenRectificatie: Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Boekelseweg 28-30 in Handel’

Logo Gemert-Bakel

Door een technische storing was het niet mogelijk om de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl te plaatsen. Om deze reden is de inzagetermijn van het plan aangepast.

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c jo artikel 2.12 eerste lid, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel buitengebied 2010’ voor het splitsen van een boerderij, interne wijzigingen en aanpassingen gevelopeningen aan Boekelseweg 28-30 in Handel.

Gezien het collegebesluit van 31 mei 2017 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel voornemens om medewerking te verlenen aan bovengenoemd plan.

Stukken inzien

De omgevingsvergunning met alle relevante stukken liggen met ingang van 18 september 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt deze plannen ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om vanaf 18 september 2017 gedurende een periode van 6 weken schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, postbus 10.000 5420 DA Gemert. Als u mondeling een zienswijze kenbaar wilt maken, maak dan een afspraak.

Gemert, 15 september 2017