Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2017, 52632Interne regelingen

Wijziging van diverse defensieregelingen (Prijsbijstelling mei 2017)

26 april 2017

nr. BS/2017013722

De Minister van Defensie

Gelet op

  • het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  • het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

  • het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • het Inkomstenbesluit militairen;

  • het Besluit Dienstreizen Defensie;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 11 van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid, onder a wordt ‘€ 3,02’ vervangen door: € 3,04.

2. In het zesde lid, onder b wordt ‘€ 3,88’ vervangen door: € 3,92.

ARTIKEL II

Tabel 18 behorende bij de Inkomstenregeling militairen wordt vervangen door tabel 18, gevoegd als bijlage 1 bij deze ministeriële regeling.

ARTIKEL III

Artikel 14 van de Regeling uitrusting Defensie wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt € 589,47 vervangen door: € 567,06

2. In het eerste lid, onder a, wordt € 289,21 vervangen door: € 278,22

3. In het eerste lid, onder c, wordt € 589,47 vervangen door: € 567,06

4. In het tweede lid, wordt € 294,87 vervangen door: € 283,66

5. In het tweede lid, onder a, wordt € 48,55 vervangen door: € 46,70

6. In het tweede lid, onder c, wordt € 294,87 vervangen door: € 283,66

7. In het derde lid, wordt € 196,58 vervangen door: € 189,11

8. In het derde lid, onder a, wordt € 48,55 vervangen door: € 46,70

9. In het derde lid, onder c, wordt € 196,58 vervangen door: € 189,11

ARTIKEL IV

Artikel 14a van de Regeling uitrusting Defensie wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt € 195,46 vervangen door: € 188,03

2. In het eerste lid, onder a, wordt € 48,27 vervangen door: € 46,44

3. In het eerste lid, onder c, wordt € 195,46 vervangen door: € 188,03

ARTIKEL V

In artikel 15 van de Regeling uitrusting Defensie wordt ‘€ 64,43’ vervangen door: € 70,16.

ARTIKEL VI

Artikel 1 van de Regeling Kledingaanspraken van adjudanten van Z.M. de Koning worden als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onder b, wordt € 322,73 vervangen door: € 310,46 en € 401,43vervangen door: € 382,41.

2. In het vierde lid, onder d, wordt € 212,53 vervangen door: € 204,45

3. In het vierde lid, onder e, wordt € 283,38 vervangen door: € 272,61

ARTIKEL VII

Artikel 2 van de Regeling Kledingaanspraken van adjudanten van Z.M. de Koning worden als volgt gewijzigd:

In het tweede lid, onder a, wordt € 1.605,73 vervangen door: € 1.544,69

In het tweede lid, onder b, wordt € 401,43 vervangen door: € 386,17

In het tweede lid, onder c, wordt € 782,93 vervangen door: € 753,17

ARTIKEL VIII

Artikel 13 van de Regeling dienstreizen defensie wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid wordt € 258,68 vervangen door: € 248,85

ARTIKEL IX

Tabel 12, behorende bij het Voorzieningenstelsel buitenland Defensiepersoneel wordt vervangen door tabel 12, gevoegd als bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL X

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:

  • 1. artikel I en II ingaan op 1 mei 2017;

  • 2. artikel III, IV, V, VI, VII, VIII en IX terugwerken tot en met 1 maart 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 18 Tegemoetkoming in de kosten van representatie

Tegemoetkoming in de kosten van representatie

(ad art. 29a, 2e lid IRM)

basisbedrag Nederland m.i.v. 01-05-2017

€ 3,04

basisbedrag overige landen m.i.v. 01-05-2017

€ 3,92

BIJLAGE 2

Tabel 12 Tegemoetkoming kledingkosten (gebied binnen de keerkringen) (ad art. 17, 2e en 3e lid VBD) Bedragen per: 1 maart 2017

Gezinslid

Bedrag

levenspartner of ambtenaar

€ 644,11

Overige gezinsleden

€ 129,85

TOELICHTING

Algemeen

De regelingen opgenomen in dit besluit worden per 1 mei 2017 aangepast naar aanleiding van gewijzigde consumentenprijzen.

De Minister van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht