Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer–Rijsenhout– Heermanszwet, Verremeer en Schipperskade

Logo Haarlemmermeer

Inhoud : instellen 30 km/u en opheffen voorrangsregelingen Heermanszwet, Verremeer en Schipperskade te Rijsenhout

N ummer : X2017.50714

Gelet op het volgende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

  • a.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • b.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

   • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionaal politiekorps.

   • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

In het najaar van 2017 vindt in het kader van regulier onderhoud een beperkte reconstructie plaats van de Heermanszwet, de Verremeer en de Schipperskade in Rijsenhout. Naast onderhoud van de rijbaan vindt in veel gevallen ook onderhoud van het voetpad plaats. Verder worden tijdens deze beperkte reconstructie ook maatregelen genomen in het kader van Duurzaam Veilig én conform het gemeentelijk beleid.

De maatregelen bestaan uit het invoeren van een 30 km/u zone in het zuidwestelijk deel van de Heermanszwet, de Loefzijde, de Stuurboord en de Schipperskade. Bij de Loefzijde en de Stuurboord worden de 30 km/u maatregelen conform Duurzaam Veilig ondersteund door een inritconstructie ter hoogte van de Verremeer. In deze straten zijn vanwege de korte rechtstanden en de zeer geringe hoeveelheid verkeer geen verdere snelheidsremmende maatregelen nodig. Verder komt er nog een inritconstructie in de Schipperskade, bij de aansluiting met de Drakenstraat. Zuidelijk in de Heermanszwet wordt een plateau aangelegd op het kruispunt met de Loefzijde. Direct ten noorden van dit plateau komen de zoneborden voor 30km/u te staan zodat het kruispunt, het zuidelijk deel van het Heermanszwet en de Loefzijde binnen de 30 km/u zone vallen.

Het noordelijke deel van het Heermanszwet, de Drakenstraat en de Verremeer blijven 50 km/u. Bij de Heermanszwet heeft dit deels te maken met het ruimtelijke beeld maar ook met het vrachtverkeer van de aanliggende bedrijven. Plateaus leveren voor het vrachtverkeer te veel problemen op. Het handhaven van 50 km/u in de Drakenstraat en de Verremeer houdt verband met het busverkeer.

Maatregelen, bebording en belijning

De volgende maatregelen worden getroffen:

 • 1.

  het intrekken van voorrangsregelingen (borden B4, B5 en B6 RVV 1990) ter hoogte van:

  • a.

   Het kruispunt Heermanszwet – Loefzijde;

  • b.

   Het kruispunt Heermanszwet – Verremeer;

  • c.

   Het kruispunt Verremeer – Stuurboord;

  • d.

   Het kruispunt Drakenstraat – Schipperskade;

 • 2.

  het instellen van een 30 km/u zone (borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk zone en 30) zodanig dat het zuidwestelijke deel van de Heermanszwet, de Loefzijde de Stuurboord en de Schipperskade binnen de zone komen te liggen;

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen met het nummer 2017-065-005 en 2017-065-006.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 ( Wvw 199 4) :

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • artikel 2, lid 1b, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • artikel 2, lid 1c, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • artikel 2, lid 2a het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • artikel 2, lid 2b het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).

Omdat de gevolgen hiervan gering zijn, wegen de andere belangen zwaarder.

Belangenafweging

B e woners en bedrijven

De maatregelen zijn in het belang van de bewoners. De verkeerssituatie wordt veiliger, duidelijker (uniform) en de leefbaarheid van deze wegvakken wordt verbeterd.

( Doorgaand ) verkeer

Door de maatregelen worden de belangen van doorgaand verkeer en het overige verkeer licht geschaad. Immers, de maatregelen hebben tot gevolg dat de maximum snelheid wordt verlaagd. De desbetreffende wegen zijn echter niet bestemd voor doorgaand verkeer.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. De verkeerssituatie wordt veiliger voor deze weggebruikers door de verlaging van de maximum snelheid.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in het bijzonder voor bewoners en langzaam verkeer. Deze belangen wegen zwaarder dn de belangen van (doorgaand) verkeer, die worden geschaad omdat de maximum snelheid wordt verlaagd.

Voorbereiding en overleg

Op 31 mei 2017 is er een informatiebijeenkomst voor bewoners geweest. Het voorstel voor het instellen van 30 km/u werd positief ontvangen. Er werden verzoeken gedaan om ook een deel van de trottoirs mee te nemen omdat deze in slechte staat zijn. Deze verzoeken worden gehonoreerd.

Overleg met de korpschef van de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 15-08-2017 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekeningen met de nummers 2017-065-005 en 2017-065-006, die een onderdeel zijn van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen: 

 

 • 1.

  het instellen van een 30 km/h zone op het zuidwestelijke deel van de Heermanszwet, de Loefzijde, de Stuurboord en de Schipperskade in Rijsenhout, door het plaatsen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met opdruk zone en 30, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin 30 km/h zone" en “einde 30 km/h zone”;

 

 • 2.

  het intrekken van de voorrangsregelingen door het verwijderen van borden conform model B4, B5 en B6 uit bijlage I van het RVV 1990 ter hoogte van:

  • 1.

   het kruispunt Heermanszwet – Loefzijde;

  • 2.

   het kruispunt Heermanszwet – Verremeer;

  • 3.

   het kruispunt Verremeer – Stuurboord;

  • 4.

   het kruispunt Drakenstraat – Schipperskade;

 • 3.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen op 13 september 2017.

   

de clustermanager Beheer en Onderhoud,

drs. R.A.J.H. van Daal

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een

Naar boven