Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 52408Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning 1e fase met beroepsmogelijkheid voor het afwijken van het bestemmingsplan - Noordeinde 88a te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding) - W20150279

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op 29 augustus 2017 de omgevingsvergunning met de activiteit afwijken van het bestemmingsplan is verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Noordeinde 88a te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding).

De omgevingsvergunning 1e fase W20150279 Noordeinde 88a te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding) is zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan verleend.

Vanaf donderdag 14 september 2017 t/m woensdag 25 oktober 2017 liggen de verleende omgevingsvergunning 1e fase en de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis (Westeinde 1 in Roelofarendsveen). U bent welkom om de stukken in te zien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, of op afspraak. U kunt de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met codering NL.IMRO.1884.UPANOORDEINDE88LM-VAS1

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

De verleende omgevingsvergunning 1e fase treedt in werking op vrijdag 27 oktober 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.