Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2017, 52400VerkeersbesluitenVerkeersbesluit herinrichting Lange Nieuwstraat te IJmuiden

Logo Velsen

Nummer besluit: 16.008

Datum besluit: 14 september 2017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW), de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW) en het mandaatbesluit van 10 januari 2012.

 

Overwegende dat:

de Lange Nieuwstraat, IJsselstraat, Lekstraat, Scheldestraat, Vechtstraat, Griftstraat, Marktplein, Dinkelstraat, Velserduinweg, Engelmundusstraat, K. Zegelstraat, Strengholtstraat, Plein 1945 en Zeeweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van IJmuiden;

de Lange Nieuwstraat, IJsselstraat, Lekstraat, Scheldestraat, Vechtstraat, Griftstraat Marktplein, Dinkelstraat, Velserduinweg, Engelmundusstraat, K. Zegelstraat, Strengholtstraat, Plein 1945 en Zeeweg in beheer zijn bij de gemeente Velsen;

op de Lange Nieuwstraat diverse werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud en in het kader van een gewenste kwaliteitsimpuls voor het openbaar gebied;

bij de vaststelling van de herinrichting het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor weggebruikers, omwonenden en winkelend publiek centraal heeft gestaan;

eind 2014 het ontwerp voor de herinrichting van de Lange Nieuwstraat is vastgesteld;

om het ontwerp uit te kunnen voeren meerdere verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld met een verkeersbesluit;

in de oude situatie aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat op diverse wegvakken verplichte fietspaden aanwezig waren in twee richtingen;

in de oude situatie op de overige wegvakken aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat een parallelle rijbaan aanwezig was voor gemotoriseerd verkeer in westelijke richting en ter plaatse fietsstroken aanwezig waren voor het fietsverkeer in beide richtingen;

ter beperking van het aantal conflictpunten op de weg aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat een verplicht fietspad in oostelijke richting wordt gerealiseerd;

aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat de aanwezige verplichte fietspaden enkel in westelijke richting van kracht worden verklaard;

de overige wegvakken aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat worden ingericht als een zogeheten ‘fietsstraat’ in westelijke richting met een snelheidsregime van 30 km/uur en de fietsstroken dan ook worden verwijderd;

dat de aansluitingen van de Lange Nieuwstraat op deze zogeheten ‘fietsstraten’ zodanig worden ingericht dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op deze ‘fietsstraten’;

de geslotenverklaring voor fietsverkeer op de Lange Nieuwstraat wordt verwijderd in verband met de aanwezigheid van de verplichte fietspaden langs de weg;

de Lange Nieuwstraat in de huidige situatie is ingericht als voorrangsweg;

de door middel van verkeerstekens geregelde voorrang op de aansluitingen van de IJsselstraat op de Lange Nieuwstraat worden vervangen door inritconstructies;

in verband met de realisatie van verkeersplateaus op de Lange Nieuwstraat de inritconstructie op de aansluitingen van de Lekstraat, Grevelingenstraat, Scheldestraat (zuidzijde), Vechtstraat (zuidzijde), Griftstraat, Dinkelstraat, Velserduinweg, Engelmundusstraat, K. Zegelstraat en Bonifaciusstraat op de Lange Nieuwstraat worden vervangen door een voorrangsregeling door middel van verkeerstekens;

de verkeersborden die een voorrangsweg aanduiden op de door middel van verkeerstekens geregelde voorrangskruispunten worden vervangen door verkeersborden die een voorrangskruispunt aangeven;

de doorsteken van de parallelvoorziening Lange Nieuwstraat op de rijbaan Lange Nieuwstraat ter hoogte van de aansluitingen van de Grevelingenstraat, de Griftstraat en de Dinkelstraat expliciet worden aangewezen voor het fietsverkeer;

op deze betreffende fietsdoorsteken tevens verkeersborden worden geplaatst om te waarborgen dat fietsverkeer de doorsteken passeren aan de rechterzijde;

ter bevordering van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer een bushalte wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat, direct ten oosten van de aansluiting met het Gijzenveltplantsoen;

de huidige voetgangersoversteekplaats op de Lange Nieuwstraat wordt verplaatst van een locatie direct ten oosten van de aansluiting met de Scheldestraat naar een locatie direct ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat;

als gevolg van de herinrichting op meerdere locaties op de Lange Nieuwstraat, de Zeeweg en Plein 1945 middengeleiders worden verwijderd, gerealiseerd en aangepast inclusief het verwijderen, plaatsen en aanpassen van de bij de middengeleiders behorende verkeersborden;

de huidige voetgangersoversteekplaats op het Marktplein, direct ten noorden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat, wordt verwijderd in verband met het beperken van de rijbaanbreedte op het Marktplein;

de bestaande gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de oostzijde van de weg wordt verwijderd;

een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen wordt aangewezen aan de westzijde van de Scheldestraat, direct ten noorden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

dat deze gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op de Scheldestraat een beperkte werkingsduur krijgt, namelijk dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur;

het oostelijke wegvak van Marktplein tussen de Lange Nieuwstraat en het Oosterduinplein wordt aangewezen als voetpad;

als gevolg van dit voetpad op de aansluiting van de Spaarnestraat op de Lange Nieuwstraat een verplichte rijrichting voor links- en rechtsaf wordt ingesteld;

als gevolg van dit voetpad op de Lange Nieuwstraat ter hoogte van de aansluitingen van de Spaarnestraat en het oostelijke wegvak van Marktplein een verplichte rijrichting voor rechtdoor wordt ingesteld;

in verband met de verblijfsfunctie op het Marktplein een snelheidsregime van 30 km/uur wordt ingesteld op de weg;

de bestaande eenrichtingswegen op de Merwedestraat en de Spaarnestraat worden opgeheven voor het fietsverkeer;

de Dinkelstraat – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Diezestraat – in de huidige situatie tot aan de aansluiting met de Lange Nieuwstraat beschikbaar is voor gemotoriseerd verkeer;

in de huidige situatie op dit gedeelte van de Dinkelstraat een parkeerverbod aan beide zijden van de weg, een middengeleider met verkeersborden en ter hoogte van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen van kracht is;

dit gedeelte van de Dinkelstraat na herinrichting van de Lange Nieuwstraat ter bevordering van de leefbaarheid in het gebied enkel nog beschikbaar is voor voetgangers en fietsverkeer;

de Velserduinweg – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Zuidergang – in de huidige situatie beschikbaar is voor gemotoriseerd verkeer;

op dit gedeelte van de Velserduinweg tevens twee gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

dit gedeelte van de Velserduinweg na herinrichting van de Lange Nieuwstraat ter bevordering van de leefbaarheid in het gebied enkel nog beschikbaar is voor voetgangers en fietsverkeer;

in de huidige situatie de Engelmundusstraat – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Strengholtstraat – beschikbaar is voor gemotoriseerd verkeer tot aan de Lange Nieuwstraat;

in de huidige situatie op dit gedeelte van de Engelmundusstraat een parkeerverbod aan beide zijden van de weg (oostzijde uitsluitend tijdens markttijden), een middengeleider met verkeersborden en ter hoogte van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen van kracht is;

in verband met de bereikbaarheid dit gedeelte van de Engelmundusstraat ook ter hoogte van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat beschikbaar wordt voor motorvoertuigen en dat het parkeerverbod aan de oostzijde gedurende alle tijden van kracht wordt;

de K. Zegelstraat – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Strengholtstraat – in de huidige situatie beschikbaar is voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen;

na herinrichting in verband met de beperkt beschikbare wegbreedte een eenrichtingsweg wordt ingesteld op het gedeelte van de weg in noordelijke richting uitgezonderd (brom)fietsers;

de verplichte rijrichting op de K. Zegelstraat uitgezonderd (brom)fietsers dan ook kan worden verwijderd;

in verband met de bereikbaarheid van onder meer het bevoorradend verkeer de eenrichtingsweg op de Strengholtstraat – tussen de aansluitingen met de K. Zegelstraat en de Engelmundusstraat – wordt opgeheven;

om gemotoriseerd verkeer te voorkomen het gedeelte van Plein 1945, tussen de aansluitingen Lange Nieuwstraat en Plein 1945 richting Raadhuisstraat, wordt aangewezen als voetpad waarbij fietsverkeer is toegestaan;

de reeds aanwezige bushaltes op Plein 1945 ten westen van de aansluiting met de Zeeweg worden (noord en zuid) aangewezen als busstroken voor lijnbussen om ongewenste voertuigen ter plaatse te voorkomen;

de huidige voetgangersoversteekplaats op de Lange Nieuwstraat, direct ten westen van de aansluiting met het Plein 1945, wordt verwijderd doordat de aansluiting van de Lange Nieuwstraat op Plein 1945 / Zeeweg na herinrichting wordt voorzien van verkeerlichten;

de huidige voetgangersoversteekplaatsen op de Zeeweg – ten zuiden van de Lange Nieuwstraat – en op Plein 1945 – ten noorden van de Lange Nieuwstraat – in verband met de plaatsing van verkeerslichten worden opgeheven;

het huidige fietspad aan de oostzijde van Plein 1945 in zuidelijke richting wordt verlengd over een afstand van circa 30 meter, zodat het fietsverkeer ter plaatse van het met verkeerslichten geregelde kruispunt met de Lange Nieuwstraat een eigen ruimte krijgt;

ter bevordering van de verkeersveiligheid een verplicht fietspad wordt aangewezen aan de westzijde van Plein 1945, tussen de aansluitingen met de Zoutmanstraat en met de Lange Nieuwstraat;

ter bevordering van de verkeersveiligheid fietsstroken worden aangewezen aan beide zijden van de Zeeweg, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Willemsbeekweg;

als gevolg van de realisatie van deze fietsstroken het parkeerverbod aan de oostzijde van het betreffende gedeelte van de Zeeweg wordt opgeheven;

ter bevordering van de bereikbaarheid voor voetgangers een voetgangersoversteekplaats wordt gerealiseerd op de Zoutmanstraat, direct ten noorden van de aansluiting met Plein 1945;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

gelet op artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.

Besluiten:

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen besluit:

door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fietspad in te stellen op de volgende locaties:

 • 1.

  aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat (oostelijke richting);

 • 2.

  aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat (westelijke richting):

  • 1.

   vanaf een punt 30 meter ten westen van de aansluiting met de IJsselstraat tot de aansluiting met het Moerbergplantsoen;

  • 2.

   vanaf een punt 15 meter ten oosten van de aansluiting met de Vechtstraat tot een punt 15 meter ten westen van de Scheldestraat;

  • 3.

   vanaf de aansluiting met het Plein 1945 tot een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met het Marktplein;

 • 3.

  aan de oostzijde van de Zeeweg vanaf een punt circa 30 meter ten zuiden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat tot de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

 • 4.

  aan de westzijde van Plein 1945, tussen de aansluitingen met de Zoutmanstraat en de Lange Nieuwstraat;

 • 5.

  op de doorsteken tussen de noordelijke parallelvoorziening van de Lange Nieuwstraat op de rijbaan van de Lange Nieuwstraat ter hoogte van de volgende aansluitingen:

  • 1.

   Grevelingenstraat;

  • 2.

   Griftstraat;

  • 3.

   Dinkelstraat;

door middel van het verwijderen van de verkeersborden C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor op de Lange Nieuwstraat op te heffen;

de fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, op te heffen door middel van het verwijderen van de afbeeldingen van een fiets met onderbroken strepen aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat op de volgende locaties:

 • 1.

  vanaf een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat tot een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met de IJsselstraat;

 • 2.

  vanaf een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met het Marktplein tot een punt 15 meter ten oosten van de aansluiting met de Vechtstraat;

door middel van het verwijderen van de onderborden OB54(uitgezonderd (brom)fietsers) onder de verkeersborden C2 en C3 bijlage 1 van het RVV 1990 de uitzondering van (brom)fietsers op de eenrichtingswegen aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat op te heffen op de volgende locaties:

 • 1.

  vanaf een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat tot een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met de IJsselstraat;

 • 2.

  vanaf een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met het Marktplein tot een punt 15 meter ten oosten van de aansluiting met de Vechtstraat;

door middel van het plaatsen en verwijderen van de borden A1 (30) en A2 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 en hieraan een zonale werking toe te kennen als bedoeld in artikel 66 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 km/uur in te stellen op de parallelwegen aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat:

 • 1.

  vanaf een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat tot een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met de IJsselstraat;

 • 2.

  vanaf een punt 15 meter ten westen van de aansluiting met het Marktplein tot een punt 15 meter ten oosten van de aansluiting met de Vechtstraat;

door middel van het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het gebod voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft te verwijderen aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat op de volgende locaties:

 • 1.

  direct ten oosten van de aansluiting met het Moerbergplantsoen;

 • 2.

  ter hoogte van de aansluiting met de Grevelingenstraat;

 • 3.

  direct ten oosten en westen van de aansluiting met de IJsselstraat;

 • 4.

  direct ten oosten en westen van de aansluiting met de Scheldestraat;

 • 5.

  direct ten oosten en westen van de aansluiting met de Vechtstraat;

 • 6.

  direct ten oosten en westen van de aansluiting met Marktplein;

 • 7.

  ter hoogte van de aansluiting met de Dinkelstraat;

 • 8.

  direct ten oosten en westen van de aansluiting met de Velserduinweg;

 • 9.

  ter hoogte van de aansluiting met de Engelmundusstraat;

 • 10.

  direct ten westen van de aansluiting met het Plein 1945;

door middel van het verwijderen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 een door middel van verkeerstekens geregelde voorrang op te heffen op het kruispunt Lange Nieuwstraat – IJsselstraat;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden B3, B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990  en waar nodig het verwijderen van de verkeersborden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een door middel van verkeerstekens geregelde voorrang in te stellen op de hierna genoemde kruispunten, waarbij bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Lange Nieuwstraat:

 • 1.

  Lekstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 2.

  Grevelingenstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 3.

  Scheldestraat – Lange Nieuwstraat;

 • 4.

  Vechtstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 5.

  Griftstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 6.

  Eemstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 7.

  Marktplein – Lange Nieuwstraat;

 • 8.

  Spaarnestraat – Lange Nieuwstraat;

 • 9.

  Dinkelstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 10.

  Velserduinweg – Lange Nieuwstraat;

 • 11

  Engelmundusstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 12

  K. Zegelstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 13

  Bonifaciusstraat – Lange Nieuwstraat;

 • 14

  Parallelweg Lange Nieuwstraat (ten westen van IJsselstraat) – Lange Nieuwstraat;

 • 15

  Parallelweg Lange Nieuwstraat (ten oosten van Vechtstraat) – Lange Nieuwstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 een door middel van verkeerstekens geregelde voorrang in te stellen op de hierna genoemde aansluitingen, waarbij bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de parallelvoorziening van de Lange Nieuwstraat:

 • 1.

  aansluiting rijbaan Lange Nieuwstraat op parallelvoorziening, circa 15 meter ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat;

 • 2.

  aansluiting rijbaan Lange Nieuwstraat op parallelvoorziening, circa 15 meter ten westen van de aansluiting met het Marktplein;

door middel van het plaatsen van onderborden OB52(uitgezonderd fietsers) onder de borden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, fietsers uit te zonderen van de bestaande eenrichtingswegen op de volgende locaties:

 • 1.

  Merwedestraat;

 • 2.

  Spaarnestraat.

door middel van het plaatsen van het verkeersbord L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 een bushalte aan te wijzen aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat direct ten oosten van de aansluiting met het Gijzenveltplantsoen;

de voetgangersoversteekplaats (zebramarkering) als bedoeld in artikel 49, lid 2 van het RVV 1990, op de Lange Nieuwstraat te verplaatsen van een locatie direct ten oosten van de aansluiting met de Scheldestraat naar een locatie direct ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat;

door middel van het (ver)plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft in te stellen op de volgende locaties:

 • 1.

  Lange Nieuwstraat direct ten westen van de aansluiting met de Scheldestraat;

 • 2.

  Lange Nieuwstraat direct ten westen van de aansluiting met de Vechtstraat;

 • 3.

  Lange Nieuwstraat direct ten oosten van de westelijke aansluiting met Marktplein;

 • 4.

  Lange Nieuwstraat direct ten westen van de oostelijke aansluiting met Marktplein;

 • 5.

  Lange Nieuwstraat direct ten oosten van de aansluiting met de Velserduinweg;

 • 6.

  Lange Nieuwstraat direct en westen van de aansluiting met de Engelmundusstraat;

 • 7.

  Lange Nieuwstraat, direct ten westen van de westelijke aansluiting met Plein 1945;

 • 8.

  Lange Nieuwstraat, direct ten westen van de oostelijke aansluiting met Plein 1945;

 • 9.

  Zeeweg, direct ten noorden van de aansluiting met de Willemsbeekweg;

 • 10.

  Plein 1945, direct ten noorden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

 • 11

  Plein 1945, direct ten zuiden van de aansluiting met de Zoutmanstraat;

 • 12

  Lange Nieuwstraat, op de doorsteek bestemd voor fietsverkeer ter hoogte van de Grevelingenstraat;

 • 13

  Lange Nieuwstraat, op de doorsteek bestemd voor fietsverkeer ter hoogte van de Griftstraat;

 • 14

  Lange Nieuwstraat, op de doorsteek bestemd voor fietsverkeer ter hoogte van de Dinkelstraat;

de voetgangersoversteekplaats (zebramarkering) als bedoeld in artikel 49, lid 2 van het RVV 1990, op de volgende locaties op te heffen:

 • 1.

  Marktplein, direct ten noorden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

 • 2.

  Lange Nieuwstraat, direct ten westen van de aansluiting met het Plein 1945;

 • 3.

  Zeeweg, direct ten zuiden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

 • 4.

  Plein 1945, direct ten noorden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

door middel van het verwijderen van het verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de oostzijde van het Marktplein op te heffen;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB201p met de tekst ’10 – 16 h’ een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan te wijzen met een dagelijkse werkingssfeer van 10.00 tot 16.00 uur aan de westzijde van de Scheldestraat direct ten noorden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat;

door middel van het plaatsen van de borden A1 (30) en A2 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 en hieraan een zonale werking toe te kennen als bedoeld in artikel 66 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 km/uur in te stellen op het Marktplein;

door middel van het verwijderen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 de parkeerverboden aan beide zijden van de Dinkelstraat – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Diezestraat – op te heffen;

door middel van het verwijderen van het verkeersbord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen ter hoogte van de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat op te heffen op de volgende locaties:

 • 1.

  Dinkelstraat;

 • 2.

  Engelmundusstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘fietsers toegestaan’ een voetpad in te stellen waarbij fietsers zijn toegestaan op de volgende locaties:

 • 1.

  de Dinkelstraat, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Diezestraat;

 • 2.

  de Velserduinweg, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Zuidergang;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 voetpaden in te stellen op de volgende locaties:

 • 1.

  oostelijke wegvakken van Marktplein, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en het Oosterduinplein;

 • 2.

  doorsteek gelegen tussen het hiervoor genoemde wegvak en de westelijke rijbaan van Marktplein.

door middel van het plaatsen van het verkeersbord D7 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven in te stellen op de aansluiting van de Spaarnestraat op de Lange Nieuwstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen op de Lange Nieuwstraat bij de aansluitingen met de oostelijke zijde van het Marktplein en de Spaarnestraat;

door middel van het verwijderen van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gehandicaptenparkeerplaatsen op de Velserduinweg – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Zuidergang – op te heffen;

door middel van het verwijderen van de onderborden onder de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de oostzijde van de Engelmundusstraat – tussen de aansluitingen met de Strengholtstraat en de Lange Nieuwstraat – het parkeerverbod gedurende alle tijden van kracht te verklaren;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden OB54 een eenrichtingsweg uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen op de volgende locatie:

 • 1.

  K. Zegelstraat – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Strengholtstraat – in noordelijke richting;

door middel van het verwijderen van het verkeersbord D6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 het gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven uitgezonderd (brom)fietsers op te heffen op de K. Zegelstraat ter hoogte van de aansluiting met de Strengholtstraat;

door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden OB54 de eenrichtingsweg uitgezonderd (brom)fietsers op te heffen op de volgende locatie:

 • 1.

  Strengholtstraat – tussen de aansluitingen met de K. Zegelstraat en de Engelmundustraat;

door middel van op een door doorgetrokken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan markering aan te brengen met de tekst ‘LIJNBUS’, de volgende locaties aan te wijzen als busstrook voor lijnbussen:

 • 1.

  bushalte gesitueerd aan de noordzijde van Plein 1945 direct ten westen van de aansluiting met de Zeeweg;

 • 2.

  bushalte gesitueerd aan de zuidzijde van Plein 1945 direct ten westen van de aansluiting met de Zeeweg;

door middel van het aanbrengen van afbeeldingen van een fiets met onderbroken strepen op het wegdek fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 aan te wijzen aan beide zijden van de Zeeweg – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Willemsbeekweg;

door middel van het verwijderen van het verkeersbord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 het parkeerverbod aan de oostzijde van de Zeeweg – tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Willemsbeekweg – op te heffen;

een voetgangersoversteekplaats (zebramarkering) als bedoeld in artikel 49, lid 2 van het RVV 1990, aan te wijzen op de Zoutmanstraat direct ten noorden van de aansluiting met Plein 1945.

Burgemeester en wethouders van Velsen

Namens deze,

S.Duin

Afdelingsmanager Openbare Werken

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.