Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 52301VerkeersbesluitenBesluit tot het opheffen en plaatsen van bord L3 bushalte op de Leegeweg

Logo Groningen

Kenmerk: 6488149

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de regiopolitie over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de politie. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Aan de Leegeweg ligt op dit moment bushalte Gravenburg voor beide richtingen. Deze haltes liggen direct aan de uitritconstructie van de Arminiusstraat. De gemeente gaat deze bushaltes verbeteren en binnen dit plan moet één halte worden verplaatst. In dit besluit wordt de oude bushalte met bord L3 aan de westzijde van de uitrit van de Arminiusstraat opgeheven. De nieuwe halte aan de oostzijde van de uitrit wordt voorzien van een L3. Hierdoor veranderen de rechten voor weggebruikers ter hoogte van de oude- en nieuwe bushalte. Het ontwerp is als bijlage bijgevoegd.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het opheffen van bushalte Gravenburg op de Leegeweg ten westen van de Arminiusstraat door het verwijderen van bord L3 uit bijlage 1 van het RVV 1990. Deze halte ligt direct tegen de uitritconstructie aan. In verband met de verplaatsing van halte Gravenburg naar de oostzijde van de Arminiusstraat, direct naast de uitritconstructie, wordt daar bord L3 geplaatst.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling