Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2017, 52201VerkeersbesluitenDiverse provinciale wegen; verkeersbesluit toelaten speed-pedelec op fietspaden binnen de bebouwde kom in 13 gemeentes

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAK N UMMER 201 7 - 0 08058 , D. D. 6 SEPTEMBER 201 7

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het toelaten van de speed-pedelec op fietspaden binnen de bebouwde kom in 13 gemeenten.

Aanleiding

Per 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, juridisch de status van bromfiets gekregen in de verkeerswetgeving. Het aanwijzen van de speed-pedelec als bromfietser komt mede voort uit de ervaren onveiligheid op fietspaden als gevolg van snelheidsverschillen in combinatie met hoge intensiteiten. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de speed-pedelec in de bebouwde kom, net als de bromfietsers, van de rijbaan gebruik moet maken. Een uitzondering hierop is de aanwezigheid van een (brom-) fietspad of een parallelweg. Daarnaast gaat de speed-pedelec een gele kentekenplaat dragen in plaats van de blauwe kentekenplaat en moeten de bestuurders van de speed- pedelecs een speciale helm dragen.

De provincie Gelderland kan zich vinden in de afweging waarop de wetswijziging is gebaseerd. Daarbij heeft de provincie wel gemeend extra aanvullend onderzoek te moeten doen naar de veiligheid van de speed-pedelec als deze op de hoofdrijbaan komt van haar wegen. Dit heeft zij gedaan om de volgende drie redenen:

 • De speed-pedelec gebruiker en diens gedrag sluiten niet aan bij het beeld dat ontstaat door de theoretische capaciteiten van het voertuig. De gemiddelde kruissnelheid van de speed-pedelec is gemeten op 32 kilometer per uur; ruim lager dan het theoretische maximum van 45 kilometer per uur. Dit zet de snelheidsverschillen op het fietspad en op de rijbaan in een ander daglicht. Bovendien is een ander verschil onderbelicht en wel het massaverschil tussen (vracht-)auto’s en fietsers / speed-pedelecs.

 • In Gelderland liggen maar liefst 105 dorpen en steden waar een provinciale weg doorheen loopt. Deze wegen zijn wat betreft inrichting en gebruik (snelheid, intensiteit) zeer divers. Op een groot aantal van deze wegen zou de speed-pedelec op de rijbaan moeten. Wij wilden er niet op voorhand van uitgaan dat het verplaatsen van de speed-pedelec naar de rijbaan in alle gevallen tot een veiliger verkeerssituatie zou leiden.

 • Ongeveer tweederde van alle speed-pedelec gebruikers laat hiervoor de auto staan. Het is een zeer bewuste groep gebruikers, die om redenen van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed-pedelec heeft gekozen. Dit laat zien welke maatschappelijke baten ontstaan bij toenemend gebruik van de speed-pedelec.

Voor zover dit veilig mogelijk is, wil de provincie Gelderland de speed-pedelecs en haar gebruiker dan ook faciliteren. Daarom is kritisch gekeken naar de effecten van de wetswijziging.

De provincie heeft het onderzoek uitgevoerd bij 170 wegvakken die zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

De conclusie hieruit is dat er 16 passages zijn door bebouwde kommen in 13 gemeenten, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft, en waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Het gaat daarbij om de volgende bebouwde kompassages:

 • N786 Loenen in de gemeente Apeldoorn

 • N788 Beekbergen in de gemeente Apeldoorn

 • N348 Leuvenheim in de gemeente Brummen

 • N786 Eerbeek in de gemeente Brummen

 • N309 Oostendorp in de gemeente Elburg

 • N309 ‘t Harde in de gemeente Elburg

 • N303 in de gemeente Ermelo

 • N844 Malden in de gemeente Heumen

 • N839 Haalderen in de gemeente Lingewaard

 • N831 Velddriel in de gemeente Maasdriel

 • N301 in de gemeente Nijkerk

 • N836 Zetten in de gemeente Overbetuwe

 • N344 Twello in de gemeente Voorst

 • N781 in de gemeente Wageningen

 • N319 in de gemeente Winterswijk

 • N345 De Hoven in de gemeente Zutphen

Volgens de gehanteerde criteria zou de N786 in Eerbeek geen knelpunt zijn Vanwege het hoge percentage vrachtverkeer in combinatie met de betonnen barriers langs de rijbaan is ook dit wegvak als knelpunt aangemerkt. Op de overige wegvakken is er geen (onevenredig) risico geconstateerd wanneer de speed-pedelec hier van de rijbaan gebruik zal maken.

Er is een aantal maatregelen bekeken om op deze 16 trajecten het veiligheidsrisico te beperken. De voorkeur op de 16 trajecten gaat uit van het toestaan van speed-pedelecs op het fietspad, door middel van het aanbrengen van het onderbord ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder het bord ‘Verplicht fietspad’ (bord model G11 van het RVV 1990). De maximumsnelheid voor speed-pedelecs op het fietspad binnen de kom is 30 kilometer per uur (ook nu al). Ook op de hoofdrijbaan blijven speed-pedelecs toegestaan (maximumsnelheid 45 kilometer per uur). Buiten de bebouwde kom verandert er niets. Wij beschouwen de 16 wegvakken waar de maatregel wordt genomen als uitzondering. Op het veruit grootste deel van de onderzochte wegvakken binnen de bebouwde kom zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Voor deze maatregel is een verkeersbesluit noodzakelijk. Als wegbeheerder van de betreffende provinciale wegen binnen de bebouwde kommen is de provincie Gelderland verplicht dit verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming :

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elburg, Ermelo, Heumen, Lingewaard, Maasdriel, Nijkerk, Overbetuwe, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen, met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland, district Twente, district Noord en Oost Gelderland, district Gelderland-Midden en district Gelderland-Zuid, het Ministerie van I&M, CROW / CROW Fietsberaad, Interprovinciaal

Overleg (IPO) vakberaad Verkeersveiligheid, Fietsersbond en een afvaardiging van gebruikers.

De reacties van deze organisaties waren dusdanig positief en/of constructief dat deze voor ons geen reden vormden om af te wijken van het oorspronkelijke plan.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 21 juni tot en met 2 augustus 2017, zijn negen zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van het voorgenomen verkeersbesluit.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De betreffende provinciale wegen op de 16 locaties in de 13 gemeenten hebben de functie van gebiedsontsluitingsweg, en/of zijn als zodanig vormgegeven. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

De aanwijzing van de speed-pedelec als bromfiets heeft tot gevolg dat de speed-pedelec binnen de bebouwde kom, evenals de bromfiets, gebruik moet maken van de rijbaan. Een uitzondering hierop is de aanwezigheid van een (brom-) fietspad of een parallelweg. Het aanwijzen van de speed-pedelec als bromfietser komt mede voort uit de ervaren onveiligheid op fietspaden als gevolg van snelheidsverschillen.

Wij zien echter grotere verschillen tussen speed-pedelecs en ‘reguliere’ bromfietsers dan dat de juridische status suggereert:

– Het verschil in kruissnelheid: De gemiddelde kruissnelheid van de ‘reguliere’ bromfietser binnen de kom is 40 kilometer per uur, die van de speed-pedelec circa 32 kilometer per uur.

– Het verschil in gebruiker: De speed-pedelec wordt vrijwel uitsluitend aangeschaft door volwassenen van 25 tot 60 jaar, om redenen waar maatschappelijk nut van uitgaat, en wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. De ‘reguliere’ bromfiets wordt veelal gebruikt door groepen die fysiek en qua gedrag in een hoger risicosegment vallen (jongeren, ouderen), en scoort qua maatschappelijk nut duidelijk minder hoog.

– Het massaverschil met normale fietsen en e-bikes. Een speed-pedelec weegt niet of nauwelijks meer dan een normale e-bike; 20 à 30 kilo. Een ‘reguliere’ bromfietser, maar ook de zwaardere snorscooter, weegt tussen de 50 en 120 kilo.

Al deze verschillen maken dat een speed-pedelec in het gebruik op een aantal fronten meer fiets is dan bromfiets, ongeacht de juridische status.

De provincie Gelderland heeft een aantal wegen in beheer die doorlopen in de bebouwde kommen van gemeentes, de zogenoemde kompassages. Het gaat hierbij om 170 wegvakken. De provincie heeft hier onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat er 16 passages door bebouwde kommen in 13 gemeentes zijn, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico optreedt. Op de overige wegvakken is er geen (onevenredig) risico. Het veiligheidsrisico voor de speed-pedelec op de rijbaan is daarbij groter dan het veiligheidsrisico voor de fietsers wanneer de speed-pedelec gebruik gaat maken van het fietspad.

Voor de speed-pedelec is bij gebruik van de rijbaan binnen de bebouwde kom verondersteld dat er sprake is van een knelpunt, wanneer op een wegvak:

– De maximumsnelheid boven de 50 kilometer per uur ligt. Het snelheidsverschil tussen speed-pedelecs en gemotoriseerd verkeer is in die situatie onverantwoord groot in relatie tot de verkeersveiligheid en doorstroming;

– De maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, maar de V85 hoger is dan 60 kilometer per uur, hetgeen inhoudt dat 15% van de automobilisten sneller rijdt dan 60 kilometer per uur. Ook in deze situatie is het snelheidsverschil tussen speed-pedelecs en gemotoriseerd verkeer onverantwoord groot in relatie tot de verkeersveiligheid en doorstroming;

– Een gebiedsontsluitingsweg is met een intensiteit heeft van meer dan 10.000 motorvoertuigen per dag in combinatie met een verhoogde rijbaanscheiding waardoor speed-pedelecs niet veilig kunnen worden ingehaald. Het snelheids- en massaverschil en het ontbreken van veilige inhaalmogelijkheden brengt de verkeersveiligheid en -afwikkeling in het geding;

– Er op het wegvak een verkeersregelinstallatie (VRI) aanwezig is met voorsorteervakken. Speed-pedelecs worden niet of nauwelijks gedetecteerd door VRI-detectielussen en kunnen dus niet worden gefaciliteerd.

Op de zestien genoemde wegvakken is één of meer van deze knelpunten geconstateerd.

Onder de gebruikers van speed-pedelec is er onrust over hun veiligheid binnen de bebouwde kom op de rijbaan, vanwege het snelheidsverschil en de onbekendheid bij de automobilisten over de nieuwe verkeersregel. Veel gebruikers geven aan nog niet te weten of zij daadwerkelijk gebruik gaan maken van de rijbaan en dat zij wellicht hun kentekenplaat niet in laten wisselen. Andere mensen gaan twijfelen of zij overgaan tot de aanschaf van een speed-pedelec. De provincie Gelderland wil het gebruik van de speed-pedelec vanwege de maatschappelijke bijdrage aan een betere stedelijk/regionale bereikbaarheid, gezondheid en milieu juist niet ontmoedigen, maar faciliteren waar een veilig gebruik mogelijk is.

Er is gekeken naar mogelijke maatregelen bij de 16 bebouwde kompassages:

 • Fietspaden aanpassen tot (brom-)fietspaden. Hierbij wordt echter nog meer onveiligheid op het fietspad gecreëerd dan in de huidige situatie.

 • De borden model G11 van het RVV 1990 (Verplicht fietspad) voorzien van het onderbord ‘Speed-pedelecs toegestaan’. De gebruiker van de speed-pedelec wordt hierbij vrij gelaten om gebruik te maken van het fietspad of van de rijbaan.

Naast deze opties bestaat ook de keuze om op alle wegvakken de weginrichting zodanig aan te passen dat de oorzaak van het knelpunt wordt weggenomen:

 • -

  Maatregelen die de V85 op alle trajecten onder de 60 kilometer per uur brengen.

 • -

  Aanpassingen aan de asfaltbreedte en/of aan de verhoogde rijbaanscheiding, waardoor het veilig inhalen van speed-pedelecs alsnog mogelijk wordt.

 • -

  Het vervangen van de detectielussen bij verkeersregelinstallaties door alternatieve detectiemethoden die speed-pedelecs kunnen registreren.

De omvang, ruimtelijke impact, voorbereidings-/realisatietijd en kosten van deze ingrepen staan echter niet in verhouding tot de relatief kleine groep die zij dienen. Waar dergelijke maatregelen realistisch zijn, zullen zij verkend worden in de aanloop naar de reguliere vervanging van het asfalt.

De voorkeursmaatregel voor de 16 trajecten gaat uit van het toestaan van speed-pedelecs op het fietspad, door middel van het toepassen van het onderbord ”Speed-pedelecs toegestaan” onder het bord model G11 van het RVV 1990 (Verplicht fietspad). Dit is de meest praktische maatregel qua verkeersveiligheid en doorstroming, biedt duidelijkheid voor zowel de speed-pedelec gebruikers als fietsers en heeft geen ongewenste neven-effecten. De maximumsnelheid is juridisch begrensd: voor speed-pedelecs op het fietspad binnen de kom, zoals dat nu al is, 30 kilometer per uur en bij gebruik van de speed-pedelec van de rijbaan 45 kilometer per uur.

De provincie Gelderland zal de ontwikkeling van de speed-pedelec monitoren, zowel op landelijk, provinciaal als lokaal gebied. Dit zal gebeuren in samenspraak met de belangrijkste stakeholders die ook bij de voorbereiding van het voorliggende ontwerp-besluit zijn betrokken. Indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, scherpen wij ons uitvoeringsbeleid ten aanzien van de positie van de speed-pedelec op de weg aan.

Besluit:

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor een aantal bebouwde kompassages van provinciale wegen het volgende verkeersbesluit:

 

N786 Loenen in de gemeente Apeldoorn

 

 • I.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 5,82 tot kilometer 8,13) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N788 Beekbergen in de gemeente Apeldoorn

 

 • II.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 19,53 tot kilometer 20,39) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N348 Leuvenheim in de gemeente Brummen

 

 • III.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 19,13 tot kilometer 19,94 op het westelijke fietspad en van kilometer 19,13 tot kilometer 20,13 op het oostelijke fietspad) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N786 Eerbeek in de gemeente Brummen

 

 • IV.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 9,66 tot kilometer 10,51) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N309 Oostendorp in de gemeente Elburg

 

 • V.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 33,48 tot kilometer 34,74 op het noordelijk fietspad en van kilometer 33,55 tot kilometer 34,74 op het zuidelijk fietspad) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N309 ’t Harde in de gemeente Elburg

 

 • VI.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 37,52 tot kilometer 38,65) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

   

N303 Ermelo in de gemeente Ermelo

 

 • VII.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 22,70 tot kilometer 24,48) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;  

N844 Malden in de gemeente Heumen

 

 • VIII.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 0,50 tot kilometer 2,50 op het oostelijkfietspad en van kilometer 0,47 tot kilometer 2,50 op het westelijk fietspad) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N839 Haalderen in de gemeente Lingewaard

 

 • IX.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 5,92 tot kilometer 7,15 op het oostelijk fietspad en van kilometer 5,80 tot kilometer 7,30 op het westelijk fietspad) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N831 Velddriel in de gemeente Maasdriel

 

 • X.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 15,60 tot kilometer 16,75) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N301 Nijkerk in de gemeente Nijkerk

 

 • XI.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 13,25 tot kilometer 18,15) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N836 Zetten in de gemeente Overbetuwe

 

 • XII.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 18,20 tot kilometer 19,30) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N344 Twello in de gemeente Voorst

 

 • XIII.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 49,06 tot kilometer 50,64) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N781 Wageningen in de gemeente Wageningen

 

 • XIV.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 1,77 tot kilometer 2,10 op het oostelijke fietspad en van kilometer 1,77 tot kilometer 2,37 op het westelijke fietspad) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

N319 Winterswijk in de gemeente Winterswijk

 

 • XV.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 42,20 tot kilometer 43,40) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan;

 

N345 De Hoven in de gemeente Zutphen

 

 • XVI.

  door het aanbrengen van onderborden ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder de borden model G11 van het RVV 1990, de bestuurders van speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (van kilometer 16,40 tot kilometer 17,85) de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het verplichte fietspad in plaats van de rijbaan.

 

Ter inzage

 

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/speedpedelec).

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 14 september tot en met 26 oktober 2017 ter inzage bij de receptiebalie van de provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem en in de betreffende gemeentes:

 • -

  Stadhuis Apeldoorn, Marktplein 1 in Apeldoorn;

 • -

  Gemeentehuis Brummen, Engelenburglaan 31 in Brummen;

 • -

  Gemeentehuis Elburg, Zuiderzeestraatweg Oost 19 in Elburg;

 • -

  Gemeentehuis Ermelo, Raadhuisplein 2 in Ermelo;

 • -

  Gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6 in Malden;

 • -

  Gemeentekantoor Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel;

 • -

  Gemeentehuis Maasdriel, Kerkstraat 45 in Kerkdriel;

 • -

  Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk;

 • -

  Gemeentehuis Overbetuwe, Dorpsstraat 67 in Elst;

 • -

  Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello;

 • -

  Stadhuis Wageningen, Markt 22 in Wageningen;

 • -

  Gemeentekantoor Winterswijk, Stationsstraat 25 in Winterswijk;

 • -

  Stadhuis Zutphen, ’s-Gravenhof 2 in Zutphen.

 

Beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I t/m XVI van het verkeersbesluit.

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland