Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenStaatscourant 2017, 52164VerkeersbesluitenGemeente Beuningen - Verkeersbesluit wijzigen fietspad- en voorrangsregimes rondom de (toekomstige) Beuningse Plas

Logo Beuningen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

 

Het vigerende Delegatie- en Mandaatregister, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is gemandateerd aan de manager van afdeling Beleid en Ontwikkeling.

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Is het gewenst om:

Diverse fietspadregimes en voorrangsregelingen in te stellen, aan te passen en op te heffen op de reeds gerealiseerde padenstructuur rondom de (toekomstige) Beuningse Plas. Dit door de plaatsing en verwijdering van de volgende verkeersborden:

B6, D4, G11, G12a, G12b, OB54, OB108, OB401, OB502, OB505, OB503OB04 en het aanbrengen van haaientandmarkeringen.

E.e.a. zoals aangegeven op de tekeningbijlagen van 13-07-2015, 23-03-2016 en 23-08-2017, hierna genoemd ’bij dit besluit behorende bijlagen’.

 

Motivering

De gemeente Beuningen realiseert ten zuidoosten van het dorp Beuningen een recreatieplas door zandwinning. De ontgravingen zijn al gestart en zullen nog ruim 15 jaar duren. Ook is er een inrichtingsplan vastgesteld van de ruimte en padenstructuur rondom deze waterplas. Een deel van deze nieuwe paden aan de zuidkant van de recreatieplas is al vooruitlopend aangelegd voor huidige recreanten en weggebruikers (medio 2017). Het is daarbij nodig om fietspad- en voorrangsregimes in te richten en te plaatsen. Daarnaast is het door wegbeheer en functiewijziging op de bestaande fietspaden rondom de plas nodig om aanpassingen te doen in de bestaande verkeersbebording. Rondom de fietspaden aan de noord- en oostkant.

Alle aanpassingen zijn weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlagen. Hierna staat een globale omschrijving van de maatregelen.

Nieuw verplicht (brom)fietspad zuidzijde Beuningse Plas

Er is een nieuwe padenstructuur gerealiseerd. Deze sluit aan de oostzijde aan op een bestaande fietsstructuur door de Nijmeegse woonwijk Lindenholt en verbindt een schoollocatie. Vanwege de bereikbaarheid en routering wordt daarom een verplicht (brom)fietspadregime op dit pad ingesteld. Dit past ook bij de vormgeving en functie van het pad. Een klein tussengedeelte van het pad gaat over in een woonstraat. Vanwege gewenste voorrangsregelingen op aansluitende nieuwe paden en wegen van lagere rangorde en vanwege de aansluitingen op de oudere infrastructuur worden er daarom diverse voorrangsregelingen ingesteld. Voor dit onderdeel worden de volgende verkeersborden geplaatst: B6, G12a, G12b, OB401, OB502, OB503OB04 en het aanbrengen van haaientandmarkeringen.

Opheffen verplicht fietspad oostzijde Beuningse Plas

Op een gedeelte van de Jonkerstraat ligt een verouderd bestaand pad met een fietspadregime. Door het zeer beperkte aanwezige gemotoriseerde verkeer op dit deel van de Jonkerstraat, gewijzigde inzage in wegbeheer en de totstandkoming van de alternatieve (fiets)padenstructuur van de Beuningse Plas, is het gewenst dit fietspadregime op te heffen. Op termijn is het mogelijk dat het pad zelf ook fysiek wordt opgeheven, om meer ruimte aan groen te geven. Voor dit onderdeel worden de volgende verkeersborden verwijderd: G11, OB505 en het verwijderen van haaientandmarkeringen.

Aanpassen (brom)fietspad noordzijde Beuningse Plas

Enkele bestaande (pacht)weilanden waar de recreatieplas gegraven gaat worden, zijn voor landbouwvoertuigen alleen ontsloten via het verplichte (brom)fietspad aan de noordzijde, de Pieckelaan. Hiervoor is een uitzonderingsbestemming en een verplichte rijrichting ingesteld op dat pad. Met de stopzetting van de pacht als de zandwinning gaat beginnen, is het niet meer structureel nodig voor landbouwvoertuigen om over de Pieckelaan te rijden. Het is dan gewenst om deze regimes op te heffen en de gehele Pieckelaan als regulier verplicht (brom)fietspad aan te duiden. Voor dit onderdeel worden de volgende verkeersborden verwijderd: D4, OB54 en OB108.

 

Belangenafweging

Over de inrichting en vormgeving van de ruimte en padenstructuur rondom de toekomstige Beuningse Plas is al jarenlange samenwerking met inwoners, betrokken partijen en een bewonersklankbordgroep. De plannen zijn in verschillende stadia aan de inwoners gepresenteerd.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld, of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Dit conform het Aanwijzingsbesluit 24 BABW eenheid Oost-Nederland.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  het instellen van een nieuw verplicht (brom)fietspad aan de zuidzijde van de (toekomstige) Beuningse Plas. Dit door het plaatsen van haaientanden en verkeersborden B6, G12a, G12b, OB401, OB502, OB503OB04, e.e.a. zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen;

 • 2.

  het opheffen van het verplichte fietspad in de Jonkerstraat aan de oostzijde van de (toekomstige) Beuningse Plas. Dit door het verwijderen van haaientanden en verkeersborden G11, OB505, e.e.a. zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen;

 • 3.

  het aanpassen van het verplichte (brom)fietspad in de Pieckelaan aan de noordzijde van de (toekomstige) Beuningse Plas. Dit door het verwijderen van verkeersborden D4, OB54 en OB108, e.e.a. zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen;

 • 4.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit andere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als die met dit besluit in strijd zijn, of hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 5.

  te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Bezwaar

Voor degene die een bijzonder belang heeft bij dit besluit, is het mogelijk om bezwaar in te dienen. U kunt een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Het indienen van bezwaar schorst de werking van dit verkeersbesluit niet.

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de dag waarop dit verkeersbesluit is gepubliceerd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam, adres, datum en handtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld een kopie meesturen);

 • de reden waarom u bezwaar maakt.

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Als u wilt dat de beslissing niet direct in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u wel een bijdrage betalen (griffierechten).

 

Verspreiding

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage. Afschriften van dit verkeersbesluit zijn verzonden aan:

 • Politie, eenheid Oost-Nederland, district Gelderland-Zuid

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

 

 

Hans Vincken

Manager Beleid en Ontwikkeling