Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kamer van KoophandelStaatscourant 2017, 5184Interne regelingen

Besluit van de Kamer van Koophandel tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017 (Wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL 1

Het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017’ van 19 december 2016, Stcrt. 2 januari 2017, nr. 42, wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10, eerste lid, onder a, wordt ‘ontbindingen’ vervangen door ‘ontbindingen door de Kamer ex artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek’.

B

Onder vervanging van de punt achter onderdeel g wordt aan artikel 10, eerste lid, het volgende onderdeel toegevoegd:

  • h. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

C

In artikel 10, tweede lid, wordt ‘onder a tot en met g’ vervangen door ‘onder a tot en met h’.

ARTIKEL 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 23 januari 2017

C.J.G. Zuiderwijk Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank Lid Kamer van Koophandel

R.A.A.M. Coolen Lid Kamer van Koophandel

H.W.M.W. ten Cate Lid Kamer van Koophandel