Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2017, 5181Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Molenstraat eo 2016’

Logo Vught

De gemeenteraad van Vught heeft op 22 december 2016 het bestemmingsplan ‘Molenstraat eo 2016’ gewijzigd vastgesteld. 

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Het bestemmingsplan voor het plangebied Molenstraat eo is op 19 mei 2005 vastgesteld en

onherroepelijk geworden op 8 november 2006. Aangezien de wettelijke plantermijn in 2016

verloopt, dient het bestemmingsplan voor dit plangebied geactualiseerd te worden. Dit houdt

concreet in dat de afgelopen periode genomen planologische beslissingen voor dit

plangebied in één bestemmingsplan opgenomen worden. Tevens worden bij de actualisatie een aantal zaken gerepareerd waarvan in de afgelopen planperiode is gebleken dat deze op verschillende

manieren interpreteerbaar zijn. Het doel van deze actualisatie is dat de gemeente weer

beschikt over een actuele en toetsbare regeling qua gebruiks- en bouwmogelijkheden en het

bestemmingsplan daarmee weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan met bijlagen ligt van donderdag 2 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt de stukken ook raadplegen via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPMolenstraateo-VG01, thuis of in de hal van het gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.

Hoe kunt u reageren op het plan?

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbende die:

 • 1.

  tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt;

 • 2.

  redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; 

  Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. In het beroepschrift staan in ieder geval:

  uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  de redenen van het beroep en uw handtekening.

   

  Inwerkingtreding

  Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 16 maart 2017. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   

  Voorlopige voorziening

  Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend.