Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2017, 51758Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Haansberg 29, Etten-Leur.

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van Haansberg 29 gewijzigd hebben. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van een deel van de bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’.

Het wijzigingsbesluit (NL.IMRO.0777.0102WPHAANSBERG29-3001) inclusief plantoelichting, planregels en planverbeelding liggen gedurende de periode van donderdag 14 september 2017 tot en met donderdag 26 oktober 2017 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl>plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Haansberg 29 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de vaststelling van het wijzigingsplan is er een ambtshalve wijziging in de planregels opgenomen om de toepassing van de soortenbescherming uit de Wet natuurbeschermingen vast te leggen. De wijziging is tevens beschreven in de toelichting op het wijzigingsplan.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden of de belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging, kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek beslist is.

Etten-Leur, 13 september 2017