Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 51736VerkeersbesluitenVerkeersbesluit : instellen gesloten verklaring voor alle weggebruikers op de Spuikreekweg tussen de Gravin Mariaweg en Graaf Jansdijk te Sluiskil, gemeente Terneuzen

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat het huidige viaduct “Spuikreekweg” te Sluiskil, in opdracht van de Tractaatweg B.V., wordt vervangen door een langer viaduct;

 • -

  dat de vervanging noodzakelijk is door de verdubbeling van het aantal rijstroken van de Tractaatweg;

 • -

  dat hierdoor de Spuikreekweg afgesloten is in de periode van 1 september 2017 tot en met 2 februari 2018;

 • -

  dat voor het afsluiten van de Spuikreekweg een verkeersbesluit genomen moet worden;

 • -

  dat in verband met de afsluiting het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Graaf Jansdijk, Pootersdijk, Spui, Vaartwijk, Buthstraat, Westsingel en Buthdijk;

 • -

  dat fietsverkeer wordt omgeleid via de Koegorsstraat, Sasweg en de Graaf Jansdijk;

 • -

  dat de Spuikreekweg, Graaf Jansdijk, Vaartwijk, Buthstraat en de Sasweg in eigendom zijn bij het waterschap;

 • -

  dat nagenoeg alle wegen waarover de omleidingsroutes lopen het extra verkeer goed kunnen afwikkelen;

 • -

  dat enkel de Graaf Jansdijk relatief smal is;

 • -

  dat er bij eventuele knelpunten maatregelen, zoals voorzieningen om elkaar te passeren, getroffen worden;

 • -

  dat ook landbouwverkeer van de omleidingsroutes gebruik dient te maken;

 • -

  dat daarom agrarische bedrijven welke een perceel gebruiken aan de Koegorsstraat (tussen de Sluiskiltunnel en de Oude Zeedijk) zijn aangeschreven om hen te informeren over de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen;

 • -

  dat in het kader van het project verdubbeling Tractaatweg met de andere wegbeheerders diverse keren afstemming heeft plaatsgevonden met betrekking tot het afsluiten van de Spuikreekweg;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 04-08-2017);

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  een gesloten verklaring voor alle weggebruikers op de Spuikreekweg, door het plaatsen van borden C01 ter hoogte van het begin van het talud naar het viaduct, in combinatie met de borden A01 30 (maximum snelheid 30 km/uur) en J16 (let op wegwerkzaamheden), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.