Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 51668Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat zij op 25 juli 2017 het wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp (NL.IMRO.19080000WPshouderijDrp-0301) heeft vastgesteld. Het plan betreft de realisatie van een bouwperceel t.b.v. een schapenhouderij aan de Headyk in Dronryp. Het plangebied is geprojecteerd in het verlengde van de Headyk in Dronyp. Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 11 september 2017 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het plan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.menameradiel.nl (klik op ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens op ‘bestemmingsplannen in procedure’). U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.