Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2017, 51450OverigKennisgeving ontwerp-beschikking het realiseren van een volwaardig zelfstandige horecagelegenheid op het perceel Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Logo Onderbanken

30 augustus 2017 | Nummer: B20170035

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen:

Voor

:

het realiseren van een volwaardig zelfstandige horeca gelegenheid

Locatie

:

Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld

Type

:

integraal

Dossiernummer

:

UV 2017033

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.

Terinzagelegging

De ontwerp omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 30 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegd. De voornoemde stukken kunnen tijdens de periode van ter inzagelegging worden ingezien in het gemeentehuis, Kloosterlaan 7 te Schinveld, op elke werkdag van 09.00-12.30 uur en op maandag van 14.00-17.00 uur.

Het plan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke website www.onderbanken.nl

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerp-beschikking, liefst schriftelijk, indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken, postbus 1090, 6450 CB, Schinveld. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-beschikking en men belanghebbende is.

Schinveld 30 augustus 2017