Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UrkStaatscourant 2017, 51433OverigBesluit tot het aanwijzen van de heer J. Lievaart als toezichthouder gemeente Urk

Logo Urk

De burgemeester respectievelijk burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maakt/maken bekend dat zij in het belang van (het toezicht op) de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet (inclusief Bouwbesluit 2012 en bouwverordening), Wet geluidhinder, Huisvestingswet 2014, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Wet basisregistratie personen, Algemene plaatselijke verordening Urk, Erfgoedverordening, Afvalstoffenverordening Urk en de beleidsregel huisvesting tijdelijke werknemers Urk 2017 hebben besloten hebben om de heer J. Lievaart aan te wijzen als toezichthouder.De aangewezen toezichthouder krijgt hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend in het kader van voornoemde wet- en regelgeving. Op grond van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht is de betreffende personen voorzien van een legitimatiebewijs. Het aanwijzingsbesluit is op 1 augustus 2017 in werking getreden.Het aanwijzingsbesluit is vanaf heden tijdens openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9.