Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 51421

Gepubliceerd op 14 september 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner van de Leidsestraatweg 107B, 3443BSte Woerden

Logo Woerden

De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen;

daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013;

Overwegingen:

overwegende dat;

 • de aanvrager, wonende op de Leidsestraatweg 107B, 3443BS te Woerden een verzoek heeft ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van zijn woning;

 • na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat hij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;

 • de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

 • de aanvrager in het bezit is van een eigen voertuig;

 • de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;

 • met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van de aanvrager in de directe nabijheid van de ingang van de woning geparkeerd kan worden en geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij de auto te kunnen komen en de ruimte heeft om in en uit de auto te kunnen komen;

 • genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

 • inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;

 • het gelet op het voorgaande aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen op een parkeervak nabij de woning op de Leidsestraatweg 107B, 3443BS te Woerden.

Juridisch kader

 • Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.

 • dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

 • het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

 • de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;

 • het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;

 • dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

 • overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;

 • dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:

 

 • 1.

  Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen ter hoogte van de ingang van de woning Leidsestraatweg 107B te Woerden;

 • 2.

  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.      

  Woerden, 5 september  2017

   

  namens burgemeester en wethouders van Woerden,

        

  M. Bouwman

  Beleidsadviseur Verkeer

  Team Realisatie en Beheer

    

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl