Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2017, 51374VergunningenVerleende omgevingsvergunning 1e fase en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het oprichten van 38 eengezinswoningen aan de Dokter van Zeelandstraat 1 (Billiton) in Leidschendam.

Logo Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, lid 1a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 1e fase is verleend voor het oprichten van achtendertig eengezinswoningen met parkeervoorzieningen aan de Dokter van Zeelandstraat 1 in Leidschendam.

 

Ingevolge de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de gevels van 6 van de 38 eengezinswoningen wordt overschreden vanwege het verkeer op de Oude Trambaan en dat er geen doelmatige geluid beperkende maatregelen mogelijk zijn waarmee de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde kan worden gereduceerd. Het vaststellen van hogere grenswaarden is dan ook noodzakelijk. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van artikelen 83 en 110a van de Wgh voor bovenbedoelde bestemmingen hogere grenswaarden vastgesteld.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de aanvraag, de omgevingsvergunning 1e fase, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder met alle daarbij behorende stukken gelijktijdig ter inzage hebben gelegen. Dit was in de periode van 15 juni 2017 t/m woensdag 26 juli 2017. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Conform het raadsbesluit van 30 mei 2017 geldt de afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen nu als definitief.

 

De verleende omgevingsvergunning 1e fase, de verklaring van geen bedenkingen en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 14 september 2017 t/m 26 oktober 2017 digitaal ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam). De stukken zijn in te zien op de gemeentelijke website www.lv.nl/terinzage ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Beroepschrift

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.