Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2017, 51311Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan Recreatiepark De Bijland en Jachthaven De Bijland te Tolkamer

Logo Rijnwaarden

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht legt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwaarden het ontwerp bestemmingsplan Recreatiepark De Bijland en Jachthaven De Bijland ter inzage. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een gedeelte van de genoemde recreatieplas incl. de direct omliggende gronden.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 14 september 2017 tot en met 25 oktober 2017. Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Rijnwaarden. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan de gemeenteraad Rijnwaarden, postbus 49, 6916 ZG Tolkamer.

Voor vragen over het plan kunt u contact opnemen met de heer Schenk van onze gemeente via het algemene telefoonnummer 0316-56 56 00 of via a.schenk@rijnwaarden.nl.

Het plan is tijdens de periode van de terinzagelegging digitaal te benaderen via de gemeentelijke website. Op de site kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken vinden onder “ruimtelijke plannen” en vervolgens “lijst met plannen”. Stukken kunnen tevens worden ingezien in de Gemeentewinkel aan de Markt 5 te Lobith. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de mededeling op de gemeentelijke informatiepagina.