Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 51262VerkeersbesluitenDefinitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

INT17-3872

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schadeis het gewenst om op de Middenweg, tussen de aansluiting met de Slingerdijk / Oosterweg (gemeente Alkmaar) en de Reuzenpandasingel diverse aanpassingen te doen aan de verkeersregels. Dit verkeersbesluit ziet slechts toe op de veranderingen in de verkeersregels op het deel tussen Zuidpoort en de Reuzenpandasingel. In een apart verkeersbesluit worden de wijzigingen op het gedeelte Zuidpoort en de aansluiting met de Slingerdijk / Oosterweg (gemeente Alkmaar) opgenomen.

De weg wordt volledig opnieuw ingericht. In samenwerking met een brede klankbordgroep is een ontwerp gemaakt voor deze weg. De weg is nu een weg met voorrangskruisingen en fietsstroken. De weg is in het Heerhugowaards verkeersveiligheidsplan ingedeeld in de wegcategorie ‘Erftoegangsweg+’. De nieuwe inrichting doet recht aan deze wegcategorie.

Er zijn twee dynamische selectieve afsluitingen aanwezig die in stand zullen blijven. De ontheffingsregeling voor de dynamische afsluitingen zal met deze herinrichting tevens worden aangepast.

Tussen de dynamische afsluitingen geldt nu al een maximumsnelheid van 30 km/u. De fietsstroken keren in de nieuwe inrichting niet terug. De weg zal worden ingericht als een voor de bus geschikte fietsstraat, met twee rode rijlopers voor alle verkeer van 2,70m breed gescheiden door een smalle, iets bol gestrate overrijdbare middenstrook van 0,60 m. De weg blijft een voorrangsweg, die passend is bij de functie als hoofdfietsroute. De fietsstraat zal worden aangegeven met (niet-RVV) bord L51. In het kader van de nieuwe inrichting zullen de volgende verkeersregels worden aangepast.

 • De maximumsnelheid van 30 km/u wordt ook ingesteld op de delen waar de weg bovenstaande inrichting krijgt: tussen Reuzenpandasingel en de noordelijke wegafsluiting en tussen de zuidelijke wegafsluiting en de aansluiting Zuidpoort. Het begin en einde van de maximumsnelheid wordt aangegeven met zoneborden A1 (30) en A2 (30).

 • Ter hoogte van de Roze Flamingo worden aan de westzijde tussen de bushalte Butterhuizen en huisnummer 13a het fietspad verwijderd: de fietsers rijden zo lang mogelijk door over de fietsstraat. Ook aan de oostzijde wordt het fietspad enkele meters ingekort.

 • De dynamische afsluiting aan de noordzijde wordt verder naar het zuiden verplaatst, tussen de inrit van huisnummer 9 en de aansluiting met bet Butterhuizenpad. De dynamische afsluiting aan de zuidzijde wordt iets verschoven.De beide dynamische afsluitingen zijn voorzien van de verkeersborden C12 en J38.

 • De westelijke bushalte Stad van de Zon, voorzien van bord L3b, wordt zo’n 25 meter naar het zuiden verplaatst. Beide busperrons liggen zodoende tegenover elkaar.

 • De voorrangsregels bij kruisingen wijzigen niet. Voor de volledigheid worden deze verkeersregels in dit verkeersbesluit wel benoemd. De Middenweg houdt bij alle kruisingen voorrang op de zijstraten en deze worden geregeld middels een uitritconstructie of de bordcombinatie B6 (op de kruisende weg), gecombineerd met haaientanden en B3, B4 of B5 op de Middenweg. Bij de kruising van de Middenweg met de Zonnegloren en Atmosfeer blijft een STOP-voorrangsregime (met bord B7 en een stopstreep) gelden.

Met het bovenstaande wordt beoogd heldere verkeersregels in te stellen op de nieuw aan te leggen fietsstraat. De Middenweg is een weg die is afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Over de weg rijden veel fietsers en zij zijn dan ook de hoofdgebruiker van deze weg. De weg hoort tot Heerhugowaardse hoofdfietsnetwerk en de Middenweg is een belangrijke schakel in de verbinding naar Alkmaar en naar het Stadshart en station van Heerhugowaard. Over de weg rijdt ook een bus en ook deze vervult een belangrijke rol in de mobiliteit in de regio. De weg wordt dan ook zodanig ingericht dat de bus de weg comfortabel kan blijven gebruiken: over de gehele lengte van de weg wordt de weg en de obstakelvrije afstand verruimd, zodat bussen elkaar en ander verkeer goed kan passeren. Op kruisingen worden plateaus toegepast die een voldoende lang bovenvlak hebben zodat de bus daar zonder comfortverlies voor de passagiers overheen kan rijden. De bushaltes bij de Stad van de Zon worden tegenover elkaar gelegd omdat bij gelijktijdige halteren van de bussen het bij versprongen busperrons onveilig is dat (brom-)fietsers zigzaggend tussen de halterende bussen inhalen. Beter is helemaal te voorkomen dat (brom-)fietsers op dat moment gaan inhalen en dat kan door de perrons tegenover elkaar te leggen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

Belangenafweging (Awb-procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijn geenzienswijzen ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

 

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om…

om op de Middenweg:

 • tussen Zuidpoort en de Roze Flamingo de fietsstroken te verwijderen, tussen Zuidpoort en de Reuzenpandasingel wordt de weg omgevormd naar een fietsstraat.

 • tussen de Reuzenpandasingel en de noordelijke wegafsluiting en tussen de zuidelijke wegafsluiting en de aansluiting Zuidpoort een maximumsnelheid in te voeren van 30 km/u

 • ter hoogte van de Roze Flamingo enkele aansluitende fietspaden te verwijderen.

 • De noordelijke wegafsluiting te verplaatsen naar een locatie tussen huisnummer 9 / 20 en de kruising met het Butterhuizenpad. Bij de wegafsluitingen worden geen wijzigingen toegepast in de geldende verkeersregels. De weg blijft gesloten voor doorgaand autoverkeer, uitgezonderd busverkeer en ontheffinghouders.

 • De westelijke bushalte Stad van de Zon wordt zo’n 25 meter naar het zuiden verplaatst. Beide busperrons liggen zodoende tegenover elkaar.

 • Tussen de Reuzenpandasingel en Zuidpoort geen wijzigingen in te voeren in de voorrangsregels bij kruisingen. De Middenweg houdt bij alle kruisingen voorrang op de zijstraten.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk A Snelheid, B Voorrang, C geslotenverklaring, J Waarschuwing en L Informatie

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

A1 (30) zone Maximumsnelheid 30 km/u

A2 (30) zone Einde maximumsnelheid 30 km/u

 

B3 Voorrangskruispunt

 

B4 Voorrangskruispunt zijweg links

B5 Voorrangskruispunt zijweg rechts

 

B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

B7 Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen

J39 Waarschuwing voor elektrische in-en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld

L3b Bushalte

 

L51 Fietsstraat; auto te gast

 

 

 

MEDEDELINGEN

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

Voorlopige Voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Heerhugowaard, 5 september 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

J.A.G. de Leur M.Sc.

Verkeerskundige